Najwyższy czas wdrożyć Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Prace nad Ustawą. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Niebieska strzałka skierowana w prawo, na niej z lewej strony dokument z certyfikatem, ujęty w kółko. Grafika.

Miło nam poinformować, że trwają prace nad opracowaniem projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z:

 • Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Uniwersytetem Warszawskim,
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
 • Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Na czym polega projekt?

Projekt polega na przygotowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z OSR i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Do uchwalenia ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) zobowiązuje Państwa-strony sam dokument. Obliguje on bowiem do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień i monitorowania ich realizacji. Państwa strony mają również obowiązek upowszechniania zapisów Konwencji w świadomości obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnościami.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła więc na Polskę stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji swoich praw.

Jakie są cele projektu?

Celem przedsięwzięcia opracowania projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, jest:

 • zapewnienie pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • wzmocnienie dotychczasowych mechanizmów wdrażania Konwencji.

Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej ma z kolei na celu:

 • podniesienie świadomości społecznej,
 • rozwijanie wrażliwości na prawa osób z niepełnosprawnościami,
 • popieranie pozytywnego postrzegania,
 • zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu,
 • zapewnienie dostępności prezentowanych materiałów, przy uwzględnieniu różnych form niepełnosprawności i związanych z nimi trudności dostępu do informacji.

6 kroków do realizacji projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
 4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.
 5. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami i dokumentów towarzyszących.
 6. Upowszechnianie informacji na temat nowych rozwiązaniach legislacyjnych wynikających z ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że prace nad opracowaniem projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą przyczynią się do realnej, pozytywnej zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Więcej informacji o projekcie

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą

Wróć do początku strony