List liderów organizacji pozarządowych do premiera - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarne pióro do pisania położone na otwartym zapisanym notatniku
zdjęcie: pixaby

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz ponad 50 sygnatariuszy (wśród nich nasza prezeska, Justyna Kucińska) skierowało specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący sytuacji osób z niepełnosprawnościami w związku z pandemią COVID-19. Poniżej publikujemy całą treść listu.

Szanowny Panie Premierze,

W obliczu pandemii COVID-19 sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna, a same te osoby są narażone na wyjątkowe niebezpieczeństwo oraz zagrożenie zdrowia i życia. Środowisko osób z niepełnosprawnościami z zadowoleniem przyjęło rozwiązania dedykowane również tej grupie obywateli w pakiecie Tarczy Antykryzysowej.

Należy zauważyć, że m.in. bez dodatkowego zasiłku opiekuńczego wielu pracujących zawodowo członków rodzin osób z niepełnosprawnościami nie byłoby w stanie sprostać wyzwaniom pracy zdalnej w sytuacji zrozumiałego zamknięcia placówek szkolnych oraz opieki lub wsparcia dziennego.

Bardzo pomocnym jest również fakt, że funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pełni osoba z niepełnosprawnością, szczególnie dobrze orientująca się w potrzebach środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Zwracamy jednak uwagę, że działania ujęte w Tarczy Antykryzysowej to dopiero pierwsze z koniecznych do przedsięwzięcia i deklarujemy udział środowiska we wszystkich podejmowanych działaniach.

Obecna sytuacja podkreśliła także ryzyka, jakie niosą za sobą duże domy pomocy społecznej. Świadczenie ciągłej, całodobowej opieki, pielęgnacji w takich skupiskach ludzi (nawet kilkaset osób) może być okupione wieloma istnieniami ludzkimi. Przykłady Hiszpanii, Włoch, Niemiec, a także Polski (jak Niedabyl, Jakubowice, Skarżysko-Kamienna i kolejne) pokazują, że duże formy instytucjonalne niosą ogromne zagrożenie epidemiologiczne i stanowią bezpośrednie, realne zagrożenie dla wielu osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dlatego niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań w zakresie minimalizacji ryzyka, w tym uszczegółowienie instrukcji m.in. dla domów pomocy społecznej. Można posiłkować się dobrymi praktykami z Ministerstwa Zdrowia, a jednocześnie nie pozbawiać mieszkańców/ek niezbędnego wsparcia. W tym kontekście należy podkreślić, że trwające w ramach MRPiPS prace nad strategią deinstytucjonalizacji są właściwym i koniecznym kierunkiem zmiany modelu świadczenia usług społecznych.

Wiele osób ma utrudniony dostęp do rehabilitacji i wsparcia, umożliwiającego codzienne funkcjonowanie. Dla niektórych osób brak stałej rehabilitacji oznacza pogarszanie się stanu zdrowia, a nawet zagrożenie dla ich życia.

Doceniamy działania podjęte przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Pawła Wdówika, Prezesa PFRON, Pana Krzysztofa Michałkiewicza mające na celu sprawne uruchomienie nowego programu pomocowego służącego finansowaniu domowego wsparcia tym osobom, które z powodu epidemii nie mogą skorzystać z dotychczasowych form wsparcia. Podobnie jak zmiany umożliwiające dokonywanie przesunięć w planie finansowym Funduszu m.in. nawsparcie zawieszonych placówek, jak i na inne, nieprzewidziane zadania. Wpisuje się to w szersze działanie, od lat oczekiwane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami, jakim jest oparcie polityki Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie dostrzegając już zmiany w mediach publicznych dotyczące dostępności informacyjnej dla osób Głuchych, pragniemy zwrócić uwagę, że ciągle wiele komunikatów związanych z koronawirusem (także pochodzących od władz samorządowych) dotyczących zmian organizacji życia publicznego, ochrony zdrowia i podejmowanych działań jest niedostępna lub nie spełnia standardów świadczenia tego rodzaju usług. Komunikaty powinny uwzględniać prawo do informacji również osób z innymi niepełnosprawnościami (np. napisy dla osób słabosłyszących czy teksty łatwe do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Aktualna sytuacja stawia przed nami wszystkimi szczególnie trudne wyzwania. W celu sprostania im zgodnie z potrzebami obywateli mamy nadzieję na dalsze utrzymanie wytyczonego już kierunku wzmacniania kompleksowej koordynacji polityk Rządu wobec osób z niepełnosprawnościami przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Doceniając zatem dotychczasowe działania Rządu w walce z koronawirusem, liczymy na sygnalizowane zmiany, wierząc, że pełnienie funkcji Pełnomocnika Rządu przez osobę z niepełnosprawnością jest wyrazem włączającego, prokonwencyjnego podejścia do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy nasze zaangażowanie i wsparcie w wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań. Pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

dr Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, w imieniu swoim, a także następujących osób i organizacji:

 1. Ireneusz Białek, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek
 3. dr Rafał Bakalarczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 4. Regina Bisikiewicz, Polski Instytut Otwartego Dialogu
 5. Rafał Bojarski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 6. Monika Cycling, Fundacja Toto Animo
 7. Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 8. dr Anna Drabarz, Podlaski Sejmik na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 9. Małgorzata Durka, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 10. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski
 11. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia
 12. Aneta Englot, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 13. prof. dr hab. Janina Filek, Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 14. dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 15. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych
 16. Katarzyna Heba, Fundacja im. Helen Keller
 17. Małgorzata Jagieluk, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
 18. Damian Jankowski, Więź
 19. dr Oktawia Jurgilewicz, Pełnomocnik Rektora Politechniki Rzeszowskiej ds. Osób z Niepełnosprawnością
 20. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
 21. dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 22. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych
 23. Piotr Kowalski, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych
 24. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 25. Tomasz Koźmiński, Fundacja For Heroes
 26. Maria Królikowska, „Konwencyjnie” i Inicjatywa społeczna „Nie-Samodzielni”
 27. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 28. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
 29. Mariola Łodzińska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 30. dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL, Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 31. Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 32. dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Politechnika Wrocławska
 33. Łukasz Moskwa, Fundacja Zwyczajni
 34. Mariusz Panek, Fundacja Leonardo
 35. Mikołaj Piekut, Pełnomocnik Rektora i Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 36. Joanna Popławska, Fundacja Artus
 37. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 38. Ewa Pawłowska, Fundacja Integracja
 39. dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 40. dr Tomasz Rowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 41. Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji
 42. Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
 43. dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Politechnika Łódzka
 44. Piotr Todys, Fundacja TUS
 45. Aleksander Waszkielewicz, Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami FRONIA
 46. dr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii
 47. Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Pełna Życia
 48. Zbigniew Worony, Inicjatywa Obywatelska Chcemy Całego Życia
 49. Grażyna Wójcik, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 50. Andrzej Wójtowicz, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA
 51. Michał Wroniszewski, Porozumienie Autyzm Polska
 52. Małgorzata Wróblewska, Politechnika Opolska
 53. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG Centrum Projektowania Uniwersalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
 54. Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
 55. Adam Zawisny, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi
 56. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 57. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja
Wróć do początku strony