KRAKÓW: Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektów - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres rekrutacja@firr.org.pl najpóźniej do 31 marca.

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalistka/Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: cały etat

Region: małopolskie

Miasto: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Opis stanowiska:

 • kontrola i nadzór wydatków, ponoszonych w ramach projektów,
 • kontrola i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych projektów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżący kontakt z koordynatorami oraz pozostałym personelem projektów w zakresie realizacji budżetów i utrzymania dyscypliny budżetowej,
 • rozliczanie otrzymanych dotacji, sporządzanie okresowych wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową,
 • dokonywanie systematycznej analizy i weryfikacji zapisów na kontach księgowych pod kątem ich zgodności z rozliczeniami finansowymi projektów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektów,
 • nadzór nad zgodnością realizacji projektów z zapisami umów o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi, zasadami oraz innymi dokumentami programowymi,
 • sporządzanie pism, zestawień, raportów oraz innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektów,
 • kontakty, współpraca i bieżąca korespondencja z instytucjami, nadzorującymi realizację projektów, audytorami zewnętrznymi oraz innymi (wg potrzeb).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, związane z finansami,
 • znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, RPO, PFRON, Erasmus+, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów,
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi
  w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość obsługi systemów księgowych, w tym Comarch Optima będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Opis rekrutacji:

Rekrutacja na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektów będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Pytania selekcyjne:

Do każdego CV należy obowiązkowo dołączyć odpowiedzi na poniższe pytania – w przeciwnym razie kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 • Budżet projektu przewiduje zatrudnienie Specjalisty ds. wsparcia na podstawie umowy o pracę (24 miesiące x 3500 zł). Wybrana na to stanowisko (w toku rekrutacji) osoba preferuje zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Czy zmiana formy zatrudnienia jest wg Pani/Pana możliwa? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
 1. Tak, bez problemu.
 2. Tak, ale dopiero po uzyskaniu akceptacji Instytucji finansującej.
 3. Nie, zapisów budżetu nie można zmieniać.
 4. Trudno powiedzieć.
 5. Nie wiem.
 • Do dziś należy złożyć (ważna jest data stempla pocztowego) do instytucji rozliczającej projekt bardzo ważne sprawozdanie z jego dotychczasowej realizacji. Do sprawozdania mają być obowiązkowo załączone listy obecności na poszczególnych zajęciach, podpisane przez uczestników projektu. Jeden z trenerów dostarczył do Fundacji tylko część list obecności – niestety, nie ma z nim kontaktu i nie ma możliwości uzyskania od niego brakujących dokumentów. Sprawozdanie jest więc niekompletne. Co Pani/Pana robi w takiej sytuacji? Proszę krótko opisać.
 • Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Kontakt:

e-mail: rekrutacja@firr.org.pl

nr telefonu: 12 444 73 49

Klauzula informacyjna:

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 • Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Wróć do początku strony