Konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne” ogłoszony - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

studencka czapka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne”.

Dla kogo?

Wniosek w konkursie na projekty, podnoszące dostępność, mogą składać uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać uczelnie na realizację projektów obejmujących kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni.

Zakres tematyczny

Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

Nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER – MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI. Projekty realizowane będą w ramach ścieżki Rozwój+.  

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować następujące obszary:  

 • Struktura organizacyjna,
 • Dostępność architektoniczna,
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna,
 • Dostępność cyfrowa,
 • Technologie,
 • Procedury,
 • Usługi wspierające edukację,
 • Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Działania możliwe do realizacji zostały opisane w dokumencie Opis ścieżki Rozwój + (zał. 1 do RWP).

Partnerstwo

Partnerstwo w naborze nie jest wymagane.

ION dopuszcza konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej.

Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Sposób i tryb wyboru partnera musi być opisany we wniosku. ION dopuszcza realizację projektu również w partnerstwie z inną uczelnią. Podmiot będący partnerem w projekcie nie może jednak otrzymywać wsparcia w ramach tego projektu na działania zmierzające do zwiększania dostępności w swojej jednostce.  

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie będzie podlegała ocenie merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w partnerstwie za bezzasadne lub niewłaściwe będzie skutkowało obniżoną punktacją na ocenie merytorycznej wniosku.

Dofinansowanie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia: 3 kwietnia 2024 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 28 czerwca 2024 r.
 • Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – grudzień 2024 r.

Sposób składania wniosków konkursowych

Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie za pośrednictwem SOWA EFS.

Link do systemu https://sowa2021.efs.gov.pl/login – możliwość składania wniosków od 8 kwietnia 2024 r.

Więcej o konkursie:

Uczelnie coraz bardziej dostępne

Wróć do początku strony