Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 29/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 29/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-135119, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 29/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Best Western Hotel Felix, Cena 7.120,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający odrzucił ofertę SATORIA Group S.A. (złożona po terminie).

Nie wybrano żadnego Wykonawcy.

Wróć do początku strony