Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Warszawa, dn. 26.07.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58752, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania
nr 5/2021/SBB/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę zamówienia obejmującego usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 31.08.2021 r.,1.09.2021 r. w Krakowie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu

„Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/2021/SBB/FIRR złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków; REGON: 350738921, NIP: 9441002145, cena brutto za realizację zamówienia: 3032,00 zł (1516,00 zł x 2 dni szkoleniowe).
  2. HTI Sp. z o.o., ul. Łobzowska 8, 31-140 Kraków; REGON 122812440, NIP: 6762463351, cena brutto za realizację zamówienia: 3750,00 zł (1875,00 zł x 2 dni szkoleniowe).

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców:

  1. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków; REGON: 350738921, NIP: 9441002145.
Wróć do początku strony