Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Warszawa, dn. 23.07.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58450, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 3/2021/SBB/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę zamówienia obejmującego usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dn. 18.08.2021 r. oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2021/SBB/FIRR złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. JARAL_E Sp. z o.o., ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź; REGON: 368993600, NIP: 7272822866, cena brutto za realizację zamówienia: 991,35 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców:

  1. JARAL_E Sp. z o.o., ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź; REGON: 368993600, NIP: 7272822866
Wróć do początku strony