Info dla pracodawców: dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

pracodawca, szukający pracowników

Chciałbyś zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, ale nie wiesz, jakiego dofinasowania z PFRON możesz się spodziewać? Sprawdź co wpływa na ustalenie wysokości tej kwoty.

Po pierwsze: stopień niepełnoprawności pracownika

Po pierwsza, kwota dofinasowania, jaką może otrzymać pracodawca z tytułu zatrudniania pracownika z niepełnosprawnością, zależy od stopnia tej niepełnoprawności. I tak:

 • 2400 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1350 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty te mogą się zwiększyć w odniesieniu do konkretnych niepełnosprawności.

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, którym orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

powyższe kwoty zwiększają się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

UWAGA! Powyższe kwoty są kwotami netto.

Po drugie: wymiaru czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością

Kolejnym kryterium wypłacania dofinasowania wymiar czasu, w jakim pracownik z niepełnosprawnością został zatrudniony.

Fundusz bowiem wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika.

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, gdy pracownik pracuje na cały etat. Jeśli na część, należy je przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Sytuacja nieco się zmienia, gdy osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy.

Więcej na ten temat: Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Po trzecie: typ pracodawcy, u którego osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona

Wiele również zależy od tego, czy jesteś pracodawcą, prowadzącym działalność gospodarczą, czy nie.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,
 • 90 % poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Co wliczyć w koszty pracy, co wliczyć do wynagrodzenia, które jest składnikiem kosztów płacy wlicz, a czego nie wliczać?

Odpowiedzi znajdziesz na stronie PFRON: Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Jak ostatecznie wyliczyć kwoty dofinansowania?

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P.

Musisz wybrać najniższą kwotę spośród:

 • maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności,
 • kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym, pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona,
 • kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.

Wróć do początku strony