Zapytanie ofertowe dot. projektu “Mocna NGO” 3/2021/NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem technicznym, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-tki osoby z niepełnosprawnościami 30.09-02.10.2021 r. i 12-14.10.2021 r. w Lublinie  w ramach projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 3/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami w ramach Projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Oferty przesłane po terminie lub w inny niż wskazany wyżej sposób nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 10.09.2021 r.


Szczegółowe informacje w załącznikach:

Wróć do początku strony