Wnioski po badaniu RPO „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19" - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rysunek, przedstawiający grupkę dzieci, wychylających się zza tablicy. Dzieci (chłopcy i dziewczynki) są uśmiechnięte i machają. Przy tablicy globus, ekierka, książki
- 2 or more color gradient used(linear/radial)

Badanie zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich było prowadzone przez zespół badawczy Research Eye. Trwało od 29 października do 7 grudnia 2021 roku, czyli w czasie pandemii COVID-19.

Celem badania było zidentyfikowanie barier i wyzwań, których doświadczali uczniowie i uczennice z różnymi niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych.

W badaniu ocenie podległ również sposób, w jaki władze odpowiadały na wyzwania.

Podczas badania prowadzono:

 • indywidualne wywiady pogłębione z dyrektorami szkół podstawowych i rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami,
 • wywiady grupowe z nauczycielami w różnych typach szkół podstawowych współpracujących z uczniami z niepełnosprawnościami.

Jakie wnioski płyną z badania „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19″?

Uczniowie z niepełnoprawnościami w trakcie pandemii doświadczali szeroko pojętej dyskryminacji

Z przeprowadzonego badania wynika, że uczniowie i uczennice z niepełnoprawnościami w edukacji zdalnej doświadczali dyskryminacji w obszarze dostępu do: 

 • edukacji, 
 • informacji.

Bariery w dostępie do edukacji w czasie pandemii wynikały z błędnego przekonania, że edukacja on-line jest niemożliwa do realizacji w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Problemem były również niewystarczające kompetencje części nauczycieli i nauczycielek w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami w czasie edukacji zdalnej.

Z badania wywnioskować można również, że nauka w formie zdalnej nie jest adekwatna do potrzeb i specyfiki niepełnosprawności części uczniów.

W edukacji zdalnej uczniów z niepełnosprawnościami brakuje systemowego podejścia

Z badania „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19″ wynika, że brakuje systemowego podejścia do funkcjonowania szkoły w epidemii. Problemem jest również brak standardów nauczania zdalnego lub hybrydowego.

Z badania wynika także, że zdarzają się przypadki wykluczenia cyfrowego uczniów, prowadzące do nierówności w procesie nauczania.

Uczestnicy badania skarżyli się również, że decyzje MEiN nie uwzględniają specyfiki pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Uczniowie z niepełnoprawnościami nie otrzymywali komunikatów dotyczących organizacji pracy szkół. Format komunikacji nie był dostoswany do ich potrzeb.

Jak wspierać uczniów z niepełnosprawnościami po powrocie do nauki stacjonarnej?

RPO, na podstawie wyników badań, przygotował również odpowiednie zalecenia, dotyczące Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.

Zgodnie z zalecaniami Rzecznika Praw Obywatelskich, Plan powinien:

 • uwzględniać specyficzne potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów,
 • kłaść nacisk na zdrowie psychiczne i integrację społeczności szkolnej,
 • rozszerzyć możliwość korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami,
 • przewidzieć wyposażenie specjalistów, współpracujących z uczniami z niepełnosprawnościami, w kompetencje i wiedzę o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Konieczność uwzględnienia formuły zajęć zdalnych i hybrydowych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych

RPO zaznaczył również, iż programy powinny uwzględniać prowadzenie zajęć w formie zdalnej bądź innej formie z uwagi na panującą sytuację nadzwyczajną. Możliwość ta powinna stanowić jeden z obowiązkowych elementów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym powinny znaleźć się postanowienia odnoszące się do:

 • formy prowadzonych zajęć,
 • wymaganego dodatkowego wsparcia w formie asystenta czy nauczyciela wspomagającego,
 • możliwości technicznych w miejscu zamieszkania ucznia i w szkole.

Odpowiedni sformułowany program pozwoli właściwie przygotować uczniów i nauczycieli do zmiany formuły prowadzonych zajęć w przypadku sytuacji nadzwyczajnych.

Program doskonalenia nauczycieli oczami… kadry

Nauczyciele, biorący udział w badaniu zwrócili uwagę, że zaproponowane programy doskonalenia zawodowego nie odnoszą się do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ani na poziomie regulaminu ani kryteriów oceny.

Badanie wskazuje na potrzebę przeprowadzenia szkoleń, pozwalających na pełne wdrożenie edukacji włączającej, również w przypadku nauki w trybie hybrydowym i zdalnym.

Badanie, a także liczne skargi do Biura RPO uwidaczniają, że jednym z istotniejszych zagadnień w trakcie pandemii COVID-19 jest zapewnienie dostępu do edukacji zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów z niepełnosprawnościami.

Stanowisko RPO

W obliczu wniosków, płynących z badania „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19″, RPO Marcin Wiącek zwrócił się o analizę opracowania i podjęcie działań dla wdrożenia sformułowanych w nim rekomendacji.

RPO zapytał też, czy wskazane zagadnienia będą analizowane w ramach działań na rzecz wdrożenia edukacji włączającej i zachęcił do dalszej analizy trudności, na jakie napotykali uczniowie z niepełnosprawnościami.

Celem działań powinno być opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania szkół w okresie zagrożenia epidemicznego.

Analizę badania Marcin Wiącek przesyła:

 • Ministrowi Edukacji i Nauki,
 • Rzecznikowi Praw Dziecka,
 • pełnomocnikom rządu – ds. osób niepełnosprawnych oraz ds. równego traktowania,
 • dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorowi Oświaty,
 • przewodniczącemu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Raport z badania jakościowego „Sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19″

Wróć do początku strony