Weź udział w konsultacjach środowiskowych projektu Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

pies przewodnik rasy golden retriver, prowadzący niewidomego mężczyznę z laską

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych projektu Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

W konsultacjach środowiskowych mogą wziąć udział:

 • osoby z niepełnosprawnością (OzN),
 • przedstawiciele otoczenia osób z niepełnosprawnością,
 • eksperci.

W ramach konsultacji realizowane są:

 • wywiady indywidualne,
 • wywiady grupowe,
 • warsztaty konsultacyjne, przeprowadzone zdalnie przy pomocy platformy ZOOM. 

Udział w konsultacjach środowiskowych będzie gratyfikowany bonem podarunkowym.

Liczba miejsc w ramach poszczególnych form konsultacji jest ograniczona.

Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi.

Poniżej opis konsultacji wraz z linkami do kwestionariuszy.

1. Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością obejmuje:

 • informacje kto i w jaki sposób może skorzystać z asystenta osobistego,
 • zakres wsparcia asystenta,
 • informacje kto i gdzie może świadczyć tę usługę,
 • schemat indywidualnej diagnozy potrzeb użytkownika,
 • możliwe sposoby zarządzania usługą asystencji osobistej przez osobę z niepełnosprawnością,
 • schemat szkolenia ogólnego przygotowującego asystenta osobistego do pracy,
 • schemat szkolenia przygotowującego użytkownika usług do współpracy z asystentem.

W dokumencie zawarty zostanie także:

 • wzór kontraktu między asystentem a osobą z niepełnosprawnością,
 • procedury reagowania w sytuacjach trudnych,
 • zasady etyczne pracy asystenta,
 • okresowej ewaluacji usługi,
 • wymagania dla podmiotów prawnych zamierzających świadczyć usługi asystencji osobistej,
 • wytyczne w zakresie koordynacji,
 • sposoby finansowania usługi asystencji osobistej.

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

2. Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)

Standard funkcjonowania WTZ będą uwzględniać między innymi:

 • wytyczne dotyczące opracowania indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) uczestników,
 • wdrażanie indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) uczestników z wykorzystaniem modelu oceny biopsychospołecznej z uwzględnieniem prawa uczestników do samostanowienia,
 • zasady i metody mierzenia postępów prowadzonej terapii w kontekście IPR oraz jej efektywności,
 • wytyczne w zakresie szkolenia i rozwoju kadr WTZ.

Celem wdrożenia standardu jest poprawa skuteczności WTZ w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych.

Ma to zwiększyć szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia. 

Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)

3. Budżet osobisty (nazwa robocza)

Budżet osobisty to pakiet rozwiązań przyznawanych osobie z niepełnosprawnością potrzebującej stałego wsparcia na sfinansowanie realizacji tego wsparcia w postaci na przykład:

 • asystencji osobistej,
 • opieki wytchnieniowej,
 • urządzeń i wyrobów medycznych,
 • pomocy technicznych,
 • indywidualnych środków transportu kompensujących dysfunkcję, usług zdrowotnych i innych.

Wysokość budżetu wynika każdorazowo z analizy indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, wskazanych przez samą osobę lub jej reprezentanta prawnego.

Budżet osobisty jest drogą do niezależnego życia i wpływu osób z niepełnosprawnością na formy wsparcia, z których korzystają.

Na pierwszym etapie prac budżet osobisty w Polsce ma uwzględnić przede wszystkim asystencję osobistą osób z niepełnosprawnością, ale ma zostać skonstruowany w taki sposób, by w perspektywie czasu można było z niego finansować kolejne formy wsparcia.

Budżet osobisty (nazwa robocza)

4. Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością (nazwa robocza)

Ustawowe wdrożenie funduszy powierniczych jest rozwiązaniem dającym możliwość zapewnienia godnych warunków życia osobom z niepełnosprawnością, których rodzice (lub inne osoby) chcą w taki sposób zadysponować swoim majątkiem, aby po ich śmierci zabezpieczał on potrzeby beneficjenta funduszu, który ma lub w przyszłości może mieć trudności z samodzielnym zarządzaniem majątkiem. 

Celem instrumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego beneficjentów poprzez odpowiednie zarządzanie majątkiem w sposób zapewniający bieżące i trwałe zaspakajanie życiowych potrzeb beneficjenta.

Stworzony zostanie cały pakiet rozwiązań, od mechanizmów weryfikacji potrzeb i sytuacji majątkowej po zaproponowanie rozwiązań ustawowych oraz narzędzi planowania bezpiecznej przyszłości ekonomiczno-finansowej.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy:

 • ekspertów,
 • potencjalnych powierników z kancelarii i organizacji III sektora,
 • rodziców osób z niepełnosprawnością.

Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze

5. System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

Celem instrumentu jest zapewnienie w całym kraju, dla dzieci i dorosłych o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, specjalistycznych, dopasowanych do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb, usług i sprzętu AAC, aby zapobiegać ich wykluczeniu z aktywnego życia w społeczeństwie.

Aby ten cel osiągnąć planuje się powołanie ogólnopolskiej sieci AAC.

Sieć ta będzie obejmować poziom:

 • powiatowy (Lokalne Zespoły AAC),
 • wojewódzki (zespoły koordynujące AAC),
 • centralny (Instytut AAC/Centrum AAC).

System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji

6. Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji

Prawo do samostanowienia i możliwość podejmowania decyzji stanowią podstawę godnego i niezależnego życia. Swoboda osób z niepełnosprawnością w dokonywaniu wyborów życiowych niejednokrotnie jest ograniczana – przez prawo lub brak właściwego wsparcia.

Instrument w postaci asysty prawnej ma stworzyć bezpieczny mechanizm prawny, w ramach którego osoba z niepełnosprawnością będzie w stanie przy pomocy asystenta prawnego ocenić okoliczności, podjąć decyzję i ją skutecznie zakomunikować.

Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji

7. Mobilny doradca włączenia społecznego

Analiza badań i opracowań wskazuje, że wiedza osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na temat przysługujących im praw i możliwości systemu wsparcia jest wciąż niewystarczająca.

W związku z tym nie podejmują oni działań skutkujących włączeniem w życie społeczne lub podejmują je w niewystarczającym stopniu, a istniejące instytucje nie docierają do środowisk rodzinnych OzN. 

Cele instrumentu:

 • integracja doradztwa i wsparcia dla OzN w zakresie poruszania się w świecie,
 • zwiększenie dostępności do właściwie dobranego wsparcia,
 • zwiększenie wykorzystania dostępnych mechanizmów wsparcia przez ich popularyzację wśród OzN,
 • wsparcie dla OzN pozostających poza systemem wsparcia.

Mobilny doradca włączenia społecznego

8. Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Badania wykazały, że istnieje potrzeba kompleksowego wsparcia rodziców i innych osób bezpośrednio wspierających, wpływającego na kondycję psychiczną i fizyczną rodziny oraz poziom jej funkcjonowania, skutkującego zwiększeniem podmiotowości i decyzyjności osoby, którą wspierają.

W wielu przypadkach rodzina stanowi barierę w procesie aktywizacji (zwłaszcza zawodowej) osoby z niepełnosprawnością.

Instrument skierowany jest zarówno do rodzin, które od wielu lat funkcjonują w rodzinie z osobą z niepełnosprawnością oraz takich, dla których jest to sytuacja nowa lub przyszła (okres okołoporodowy, choroba lub zdarzenie losowe skutkujące trwałą niepełnosprawnością).

Celem instrumentu jest:

 • zapewnienie rodzinie indywidualnie dostosowanych do jej potrzeb form wsparcia wytchnieniowego,
 • wymiana doświadczeń z innymi osobami wspierającymi,
 • włączenie w działalność kręgów wsparcia i grup samopomocowych,
 • wsparcie psychologiczno-terapeutyczno-edukacyjne,
 • zwiększenie mobilności,
 • utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia  – jeśli jest to zgodne z jej wolą i potrzebami.

Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Konsultacje społeczne na stronie projektu

Wróć do początku strony