Tytuł Ambasadora / Ambasadorki Konwencji powraca! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Napis Ambasador/Ambasadorka konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Podczas tegorocznego IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami kandydatom i kandydatkom aktywnie działającym na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami, zostaną wręczone wyróżnienia.

Przypominamy, że IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 29 listopada 2023 r. w Warszawie w godz. 10-17 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56.

Tytuł „Ambasadora / Ambasadorki Konwencji” przyznawany jest osobom/instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz wdrażania i popularyzowania w Polsce Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dorobku Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia

Kandydatów i kandydatki do tytułu można zgłaszać do 10 listopada 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenie osoby lub instytucji do tytułu „Ambasadora / Ambasadorki Konwencji” w 2023 roku (google.com)

Tryb przyznawania tytułu:

  1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić każda osoba/organizacja związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, tj. m.in. organizacje społeczne i ich członkowie, same osoby z niepełnosprawnościami, ich przyjaciele, członkowie rodzin, przedstawiciele instytucji itd.
  2. Zgłoszenia laureatów poprzednich edycji plebiscytu oraz samodzielne zgłoszenia swojej kandydatury nie będą przyjmowane.
  3. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej przesłane drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy do dnia 10 listopada 2023 r.
  4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, uzasadnienie kandydatury zawierające opis działalności, podejmowanych inicjatyw i innych podstaw zgłoszenia nominacji do tytułu. Do wniosku mogą być załączone także adresy internetowe, wycinki prasowe, rekomendacje, filmy i inne dokumenty ilustrujące działalność kandydata. Zgłoszenie powinno również zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata.
  5. O przyznaniu tytułu decyduje Kapituła, w skład której wchodzą osoby wybrane przez Radę Kongresu, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu.
  6. Kapituła wybierze między 3 a 5 wyróżnionych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może zwiększyć lub zmniejszyć tę liczbę. Od decyzji Kapituły nie można się odwołać.
  7. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się w dn. 29 listopada 2023 roku w Warszawie.
  8. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz w mediach społecznościowych.
  9. Kandydata, któremu w danym roku nie przyznano wyróżnienia, można zgłosić do wyróżnienia w kolejnym roku.
  10. W innych sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszych zasadach, decyduje Kapituła.

Więcej informacji:

Wraca tytuł Ambasadora / Ambasadorki Konwencji. Zgłoś kandydata lub kandydatkę! – Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (pfon.org)

Wróć do początku strony