Projekt aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Czarny napis na białym tle włączanie społeczne, po lewej stronie symbol uruchamiania komputera

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt realizuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z:

 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacją Królowej Polski św. Jadwigi.

Projekt otrzymał dofinasowanie z Funduszy Europejskich.

Kilka słów o projekcie

Projekt aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych realizuje działania na rzecz zwiększenia skuteczności wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki określonym działaniom nastąpi poprawa jakości ich życia.

Projekt zakończy się w 2023 roku.

Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwszy drugi, trzeci i czwarty etap projektu:

Projekt aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych składa się z 7 etapów – kamieni milowych:

 1. Analiza i diagnoza

Diagnoza obecnego stanu poprzez analizę rozwiązań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowania. Punktem wyjścia do analizy była diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wynikiem analizy są 4 raporty:

 • Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych
 • Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego
 • Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 • Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 1. Propozycje zmian

W trakcie drugiego kamienia milowego uczestnicy projektu opracują propozycje modyfikacji funkcjonujących instrumentów i zaproponują nowe narzędzia w ramach systemu wsparcia  osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem propozycji zasad finansowania.

Zaproponowane obejmą działalność warsztatów terapii zajęciowej oraz usługi asystenckie oraz kilku innych obszarach, określonych w pierwszym kamieniu milowym.

 1. Konsultacje środowiskowe

Trzeci kamień milowy będzie czasem konsultacji środowiskowych wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy. Konsultacje będą miały pogłębiony charakter obejmujący wszystkich zainteresowanych z różnych grup środowisk. Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi.

 1. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych rozwiązań

W kolejnym etapie nastąpi pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej, w tym standardów funkcjonowania WTZ oraz usług asystenckich. Pilotażem zostanie objętych 10% warsztatów terapii zajęciowej tj. ok. 72 WTZ. Pilotaż pozostałych narzędzi zostanie przeprowadzony na grupie co najmniej 1500 uczestników w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania terytorialnego oraz charakteru niepełnosprawności. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami.

Piąty, szósty i siódmy etap projektu

 1. Modyfikacja przetestowanych rozwiązań

Kamień piąty to czas uwzględniający wyniki raportu z pilotażu oraz powstałe w jego wyniku rekomendacje. Efektem końcowym tego etapu będzie przedstawienie projektów zmian ustawy oraz aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu.

 1. Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań

Szósty kamień to konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych oraz projektu dokumentu w zakresie usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Propozycje zostaną również omówione na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów.

 1. Finalne rozwiązania

Ostatni kamień milowy ma na celu wypracowanie – na podstawie wyników pilotażu i wniosków z konsultacji – ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego  zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje nowe, do tej pory niestosowane na większą skalę, instrumenty wsparcia. Proponowane zmiany te obejmą także podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie wnikliwej analizy stanu faktycznego, która jest podstawą do zaproponowania narzędzi i instrumentów wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnością, a następnie ich przetestowanie pod kątem skuteczności i efektywności oraz wdrożenie. 

Projekt kierujemy do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt aktywni niepełnosprawni

Raporty:

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych

Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego

Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Wróć do początku strony