O Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych słów kilka - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo ONZ

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku.

Rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 roku i ratyfikował 6 września 2012 roku.

Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Jak Konwencja ONZ definiuje osoby niepełnosprawne?

Zgodnie z Konwencją ONZ do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność:

 • fizyczną,
 • umysłową,
 • intelektualną,
 • w zakresie zmysłów.

Długotrwale naruszona sprawność w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudnia osobom pełny i skuteczny udział w życiu społecznym.

Dlatego tak ważne jest likwidowanie wszelkiego rodzaju barier: architektonicznych, cyfrowych, komunikacyjnych czy informacyjnych, celem stworzenia pełnego społeczeństwa.

W świecie, pozbawionym barier osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość udziału w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Co jestem celem konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu ochronę i zapewnienie pełnego oraz równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. 

Celem niniejszej konwencji jest również popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego oraz równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne,

Ważnym elementem konwencji jest popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

5 i 8 artykuł konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych składa się z 50 Artykułów.

Warto zwrócić uwagę na artykuł 5 i 8.

 1. Artykuł 5 Równość i niedyskryminacja

Zgodnie z nim Państwa Strony uznają, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej i jednakowych korzyści wynikających z prawa.

Państwa Strony zakażą jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zagwarantują osobom niepełnosprawnym jednakową dla wszystkich i skuteczną ochronę przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów.

W celu popierania równości i likwidacji dyskryminacji, Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie kroki celem zapewnienia racjonalnych usprawnień.

 1. Artykuł 8 Podnoszenie świadomości

Zgodnie z Artykułem 8 Państwa Strony zobowiązują się podjąć natychmiastowe, skuteczne i odpowiednie działania w celu podniesienia świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych.

Artykuł ten nakłada również na Państwa Strony obowiązek zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia, a także promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych.

9, 19 i 20 artykuł konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Równie istotne są 9, 19 oraz 20 artykuł Konwencji.

 1. Artykuł 9 Dostępność

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony są zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do

 • środowiska fizycznego,
 • środków transportu,
 • informacji i komunikacji,
 • technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych,
 • urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych.

Środki te obejmują rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności.

 1. Artykuł 19 Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo

Państwa Strony Konwencji ONZ uznają równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie. Powinny one móc dokonywać takich samych wyborów, na równi z innymi osobami.

Państwa Strony pdejmą efektywne i odpowiednie środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz ich pełnej integracji i pełnego udziału w życiu społeczeństwa.

 1. Artykuł 20 Mobilność

Państwa Strony podejmą skuteczne środki celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej i możliwie największej samodzielności.

Artykuły Konwencji ONZ o równym dostępie osób z niepełnosprawnościami

Warto również zwrócić uwagę na artykuły Konwencji ONZ, traktujące o równym dostępie osób z niepełnosprawnościami do poszczególnych obszarów życia.

Są to Artykuły:

 • 24 Edukacja
 • 27 Praca i zatrudnienie
 • 29 Udział w życiu politycznym i publicznym
 • 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

Zgodnie z nimi, Państwa, będące strony Konwencji mają obowiązek zapewnić włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym.

Ponadto państwa, które ratyfikowały Konwencję ONZ, mają obowiązek zagwarantowania osobom niepełnosprawnym prawa do możliwości zarabiania na życie.

Praca powinna być swobodnie wybrana lub przyjęta na rynku pracy w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. 

Państwa strony gwarantują również osobom niepełnosprawnym prawa polityczne i możliwość korzystania z nich na zasadzie równości z innymi osobami.

Uznają one prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym.

W związku z tym Państwa Strony Konwencji mają obowiązek podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym takiego dostępu.

Pełna treść Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ

Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ

Wróć do początku strony