Jak przygotować deklarację dostępności? Cz. I - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca kobietę z czarnymi włosami, trzymającą w ręku znak zapytania. W tle kartka z notatnika z napisem w języku angielskim juser głide (przewodnik)

Pod koniec listopada 2021 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje przeprowadzić kontrolę deklaracji dostępności wybranych stron internetowych podmiotów publicznych.

Dlatego już dzisiaj prezentujemy część pierwszą poradnika, jak krok po kroku przygotować właściwą deklarację.

A zatem do dzieła!

Zanim zaczniesz, czyli czym jest deklaracja?

Deklaracja dostępności stanowi opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Informuje ona zarówno o wprowadzonych rozwiązaniach, jak i o problemach, których mogą doświadczyć osoby z niepełnosprawnościami na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i w budynkach danego podmiotu publicznego.

Obowiązek jej sporządzenia wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PAMIĘTAJ: jeśli strona internetowa jest niedostępna to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.

Aby ją sporządzić będziesz potrzebować danych o stanie dostępności cyfrowej strony internetowej oraz o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego.

Trzy rodzaje informacji, które należy podać w deklaracji dostępności

Zawartość deklaracji dostępności jest określona i wspólna w całej Unii Europejskiej.

W deklaracji znajdują się trzy rodzaje treści:

 1. Które należy zastosować co do słowa zgodnie z wzorem.
 2. Które można opisać własnymi słowami, uwzględniając jednak wymagane elementy.
 3. Nieobowiązkoweprzydatne dla osób z niepełnosprawnościami, korzystających z informacji i usług danego podmiotu publicznego.

Tytuł deklaracji i informacje wstępne

Deklarację należy zacząć od tytułu „Deklaracja dostępności”.

Następnie należy umieścić zobowiązanie do przestrzegania dostępności i informację, jakiej strony dotyczy deklaracja w następującym formacie:

[Nazwa podmiotu publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej [nazwa strony internetowej w formie linku do strony].

Następnie podaj datę pierwszej publikacji strony internetowej (której dotyczy deklaracja) i datę ostatniej istotnej aktualizacji strony (która mogła wpłynąć na dostępność) w formacie rrrr-mm-dd np. 2020-03-20.

1. Informacje o dostępności cyfrowej

Pierwszą właściwą częścią deklaracji dostępności jest informacja o dostępności cyfrowej.

Część ta powinna zawierać informacje o tym, na ile strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej w jednym z trzech obowiązkowych formatów.

Jeśli jest tylko częściowo zgodna lub niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej należy prosto i zrozumiale opisać, czego dokładnie dotyczą problemy.

Jeśli jest alternatywny sposób radzenia sobie z problemami, również należy go opisać.

Następnie podać należy datę sporządzenia deklaracji w formacie rrrr-mm-dd np. 2020-04-20 oraz wskazać, na jakiej podstawie oceniono dostępność cyfrową strony internetowej. Można wybrać jedną z dwóch opcji:

 • na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,
 • na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny [nazwa podmiotu zewnętrznego]

Do 31 marca każdego roku należy zaktualizować deklarację dostępności i podać datę ostatniego przeglądu, nawet gdy gdy żadne informacje w deklaracji się nie zmieniły. Datę należy zapisaćw formacie rrrr-mm-dd.  

2. Informacje o sposobie kontaktowania się i o procedurze rozpatrywania skarg

Drugą część deklaracji dostępności stanowią informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg.

Należy w niej opisać, w jaki sposób użytkownik może skontaktować się z podmiotem publicznym w sprawach, związanych z dostępnością cyfrową strony internetowej.

Obowiązkowy format tytułu tej części deklaracji: „Informacje zwrotne i dane kontaktowe”.

Należy opisać z kim konkretnie i w jaki sposób można się skontaktować, podając różne możliwości kontaktu: telefon i e-mail.

Należy wskazać ponadto, jakie dane powinien podać użytkownik, żeby jego zgłoszenie mogło być rozpatrzone.

Następnie należy opisać, jak wygląda procedura rozpatrywania zgłoszeń oraz wskazać, że jeśli nie będzie możliwa poprawa zgłoszonych błędów, to użytkownikowi zostanie zaproponowany inny sposób dostępu do strony lub wskazanych jej elementów. 

Tę część deklaracji kończy wskazanie, gdzie i w jaki sposób może się odwołać lub złożyć skargę osoba, która uzna, że udzielone jej wsparcie było niewystarczające. Należy umieść link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odpowiada on za rozpatrywanie ostateczne tego typu skarg.

3. Informacje o architektonicznej dostępności budynku

Trzecia sekcja deklaracji dostępności to opis dostępności architektonicznej budynku.

Obowiązkowy format tytułu tej części deklaracji: „Dostępność architektoniczna”.

Należy podać nazwę i adres podmiotu oraz opisać kluczowe elementy dostępności architektonicznej.

Są to opisy dostępności:

 1. Wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 2. Korytarzy, schodów i wind.
 3. Dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W tej części deklaracji podać należy również informacje:

 1. o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Następnie należy podać informację o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jeżeli nie ma takiej możliwości, także należy o tym poinformować.

Można również dodać inne informacje, przydatne dla osób z niepełnosprawnościami, które będą korzystać z danego budynku.

Można na przykład:

 • wskazać, jak dojechać do budynku transportem publicznym,
 • dodać fotografię budynku,
 • dodać film z tłumaczem języka migowego wyjaśniającym jak wygląda dostępność budynku,
 • przygotować tę samą informację w tekście łatwym do czytania i rozumienia, dedykowanym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Informacja o dostępności aplikacji

Ostatnia sekcja deklaracji dostępności dotyczy wyłącznie podmiotów publicznych, posiadających i udostępniających aplikacje mobilne.

W sekcji z obowiązkowym tytułem „Aplikacje mobilne” należy wymienić aplikacje wraz z linkami do ich pobrania, na przykład w sklepie z aplikacjami lub na innej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że nasz krótki Przewodnik po deklaracji dostępności jest dla Was pomocny.

W razie wątpliwości zamieszczamy przydatne linki:

Wróć do początku strony