Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-106734, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 6/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek oraz trenerów/ek szkoleń w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Hotel Zatoka w Gdańsku, cena: 17.292,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń

Wróć do początku strony