Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-96876, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 5/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin, NIP: 8513151613, HOTEL NAD NETTA, cena: 9.836,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów:

Nie wyłoniono żadnego Wykonawcy.

Postępowanie unieważniono, gdyż wartości poszczególnych elementów składowych złożonej oferty jednostkowo przekraczają wartość w odniesieniu do której istniałaby konieczność zastosowania przez Zamawiającego innego źródła finansowania niż to z którego planowane jest sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

(zgodnie z Zapytaniem ofertowym – Wymagania – Dodatkowe warunki udziału – Informacje dotyczące sposobu wyboru oferty, pkt 8)).

Wróć do początku strony