Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 25/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 25/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-134180, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 25/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP: 5771946077, Hotel na Błoniach, cena: 5.060,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów Zamawiający:

– w części dotyczącej wyboru usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń – wyłonił Wykonawcę M Concept Monika Dewerenda – Biedroń.

– w części dotyczącej wyboru usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem – unieważnił w tym zakresie postępowanie z powodu obarczenia procedury wadą niemożliwą do usunięcia.

Wróć do początku strony