Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2021/NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Warszawa, 24.08.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2021/NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-62288, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 2/2021/NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mocna NGO”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. Vienna House Easy Katowice Sp. z o. o., ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice, NIP: 7792425605, Hotel Vienna House Easy Katowice, cena brutto za realizację zamówienia: 23100,00 zł
  2. M CONCEPT Monika Dewerenda-Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, NIP: 5771946077, Quality Silesian Hotel, cena brutto za realizację zamówienia: 22888,00 zł
  3. Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, NIP: 8131630674, Quality Silesian Hotel, cena brutto za realizację zamówienia: 25148,00 zł (Oferta odrzucona)
  4. MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok. 8, 00-373 Warszawa, NIP: 7123211005, Quality Silesian Hotel, cena brutto za realizację zamówienia: 25012,00 zł (Oferta odrzucona)

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców:

M CONCEPT Monika Dewerenda-Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-202 Częstochowa, NIP: 5771946077, Quality Silesian Hotel

Wróć do początku strony