Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 19/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 19/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-120742, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Informujemy o wyniku postępowania nr 19/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem i zapewnieniem wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń oraz usługi noclegowej dla trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy, Wola Żyrakowska 80b, 39-204 Żyraków, NIP: 872 24 22 743, Hotel Gold/ Lunch Bar Smaki Radości, cena: 9.800,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość

Wróć do początku strony