Informacja o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-87444, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. SATORIA Group S.A., ul. Mangalia 1A, 02-758 Warszawa, NIP: 5271557591, Best Western Hotel Felix, Cena 3.350,00 zł

2. M CONCEPT Monika Dewerenda – Biedroń, ul. Białostocka 47, 42-200 Częstochowa, NIP 5771946077, Arche Geologiczna, cena: 3.893,00 zł

3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto, cena: 4.283,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

SATORIA Group S.A.

Wróć do początku strony