I posiedzenie Rady Dostępności II kadencji (2024-2028) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

biznesowe spotkanie przy stole

12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się I posiedzenie Rady Dostępności w II kadencji na lata 2024-2028.

Spotkanie miało charakter inauguracyjny II kadencji Rady Dostępności i rozpoczęło się uroczystością wręczenia członkom nowego składu Rady Aktów Powołania.

Wśród członków nowego składu Rady znalazła się wiceprezeska naszej Fundacji, Anna Rozborska.

W posiedzeniu wzięło udział 58 osób, w tym 43 członków Rady Dostępności oraz 15 zaproszonych gości i organizatorów spotkania.

O czym dyskutowano podczas I posiedzenia Rady Dostępności?

Członkowie Rady Dostępności rozpoczynając swoje działania podzielili się oczekiwaniami dotyczącymi celów i kierunków prac Rady w najbliższych latach. Podczas spotkania omówiono także rolę, zadania, a także sposób organizacji prac Rady Dostępności.

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także dotychczasowe efekty realizacji Programu Dostępność Plus oraz kluczowe kierunki działań na rzecz dostępności zaplanowane na 2024 r. m.in. w inicjatywach współfinasowanych z funduszy europejskich.

Przeprowadzono dyskusję nt. obszarów, które członkowie Rady Dostępności zidentyfikowali jako kluczowe z punktu widzenia prac w II kadencji Rady oraz zaproponowano utworzenie kilku grup roboczych do wypracowania propozycji konkretnych rozwiązań.

Dodatkowo na posiedzeniu przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentowali założenia projektu dot. dostępności zabytków.

Kierunki działań na rzecz dostępności w 2024 r.

Bardzo ważnym punktem spotkania było omówienie kierunków działań na rzecz dostępności w 2024 r. oraz przedstawienie projektów/konkursów, przyjętych do realizacji oraz planowanych.

Wśród projektów/konkursów, przyjętych do realizacji, znalazły się takie inicjatywy, jak:

 1. Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców. Celem jest poprawa dostępności: siedziby lub miejsca, sposobu lub formy prowadzenia działalności, produktów i usług, będących przedmiotem działalności gospodarczej.
 2. Dostępny samorząd 2.0, którego celem jest poprawa dostępności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Mamy przyjemność być partnerem w tym projekcie!
 3. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność + (DGA), czyli wsparcie innowacyjnych pomysłów na usługi i rozwój prototypów rozwiązań z zakresu innowacji społecznych.
 4. Sieć dostępności cyfrowej, czyli sieć współpracy ekspertów i ekspertek w obszarze dostępności cyfrowej.
 5. Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej, polegające na szkoleniach dla osób z podmiotów publicznych, NGO oraz partnerów społecznych, które ukończyły co najmniej szkołę ponadpodstawową.
 6. Sieć Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), której celem jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz ich kadry i rodziców.
 7. Dostępność plus dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), czyli zapewnienie dostępności w AOS.
 8. Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży, polegające na wypracowaniu rozwiązań metodycznych i organizacyjnych wspierających dostępność edukacji dla dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji kadr.
 9. Standardy dla kolei. Wypracowanie jednolitych rozwiązań dla rynku kolejowego w zakresie obsługi pasażerów ze szczególnymi potrzebami, szkolenia kadr, przegląd procedur.
 10. Dostępność szansą na rozwój 3, czyli szkolenia i doradztwo dla kadr przedsiębiorstw w zakresie uniwersalnego projektowania.
 11. Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego, czyli wsparcie potencjału NGO w obszarze zapewniania, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączenia społecznego, podnoszenie kompetencji eksperckich, przegląd procesów, wdrożenie usprawnień w NGO.
 12. Projektowanie uniwersalne kultury: granty na wdrożenie strategii dostępności oraz zatrudnienie i staże dla OzN w instytucjach kultury.
 13. Dostępne uczelnie – mały i duży DOS, czyli dostosowanie uczelni do świadczenia usług edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 14. Ścieżka SMART, moduł Dostępność, polegający na zwiększeniu dostępności w produktach, usługach, procesach poprzez wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu prac B+R, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej i podnoszenie kompetencji kadr w zakresie dostępności.

Ponadto zaplanowano realizację następujących projektów/konkursów:

 • Dostępność w przedsiębiorstwach – Dyrektywa EAA,
 • Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej,
 • Dostępna stomatologia,
 • Budowa i rozwój systemu nadzoru rynku w zakresie dostępności produktów i usług,
 • Centra Wiedzy o Dostępności,
 • Systemowa poprawa dostępności architektonicznej obiektów zabytkowych,
 • Wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły,
 • Dostępny hotel,
 • E- materiały,
 • AI DC – sztuczna inteligencja wspierająca dostępność cyfrową,
 • Centrum Komunikacji,
 • Działania partnerów społecznych na rzecz wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce,
 • Pomoc Techniczna.

Radzie Dostępności II kadencji (2024-2028) życzymy owocnej pracy i osiągnięcia pożądanych efektów!

Więcej:

Kadencja Rady Dostęności 2024-2028

Załączniki:

Rola i zadania Rady Dostępności.pdf

Regulamin organizacyjny i rola sekretariatu_RD.pdf

Stan Realizacji Programu Dostępność Plus.pdf

Główne kierunki działań w 2024r.pdf

Dostępne zabytki.pdf

Wróć do początku strony