Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Różnokolorowe odciski rąk, symbolizujące różnorodność

5 maj to nie tylko Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, lecz również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Obchodzone dzisiaj święto ma na celu zmianę stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Towarzyszące u wydarzenia mają pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wśród nas i mają takie same prawa.

Kiedy został ustanowiony Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną?

W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W ramach wydarzenia, co roku odbywają się kolorowe marsze, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunami.

Czym jest niepełnoprawność intelektualna?

Na niepełnosprawność intelektualną składają się:

  • obniżone możliwości intelektualne,
  • niski iloraz inteligencji (poniżej 70 w skali Wechslera),
  • ograniczona możliwość przystosowania społecznego.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadają problemy w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i adaptacyjny.

Warto pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz trwałym stanem zmniejszenia możliwości rozwojowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że osoby o głębokim i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej nie są w stanie funkcjonować bez pomocy innych.

Jakie stopnie niepełnosprawności intelektualnej wyróżniamy?

W zależności od deficytów rozwojowych, wyróżnia się cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej:

  1. Głęboki.
  2. Znaczny.
  3. Umiarkowany.
  4. Lekki.

Stopień głęboki niepełnosprawności intelektualnej charakteryzuje się poziomem funkcjonowania odpowiadającym maksymalnie trzeciemu rokowi życia. Zazwyczaj towarzyszą mu ciężkie wady neurologiczne i fizyczne.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej z kolei nie przekraczają wieku umysłowego osoby w normie intelektualnej sześcioletniej. Mogą opanować samoobsługę i nauczyć się czynności domowych, lecz nie są zdolne do wyuczenia zawodu.

Kolejny stopień niepełnosprawności intelektualnej to stopień umiarkowany, stanowiący 10% wszystkich typów upośledzenia. Charakteryzują go:

  • trudności z nabywaniem reguł społecznych,
  • niezręczność fizyczna,
  • powolny rozwój motoryczny.

Osoby te nie przekraczają wieku umysłowego osoby w normie intelektualnej dziewięcioletniej.

Najczęściej występującą niepełnosprawnością intelektualną, stanowiącą około 85% rozpoznań, jest forma lekka. Osoby w stopniu lekkim są samodzielne i zaradne społecznie, jednak pozbawione umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Uczęszczając na zajęcia korekcyjne i trening poznawczy osiągają podobne wyniki co osoby z przeciętnym IQ. Nie przekraczają jednak wieku umysłowego osoby w normie intelektualnej dwunastoletniej.

Bez względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej, wszystkim osobom z niepełnosprawnością int. należy się całkowity szacunek i respektowanie ich praw. Są one równoprawnymi członkami społeczeństwa, które dzięki nim staje się różnorodne i przez to bardziej wartościowe.

Wróć do początku strony