Czas podsumować XV Konferencję Pełno(s)prawny Student cz. II - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kolorowe mem-stick na tle imitującym drewniane deski

Mamy nadzieję, że przez weekend zdążyliście zapoznać się z pierwszą częścią podsumowania Konferencji Pełno(s)prawny Student. Dzisiaj zapraszamy do lektury podsumowania drugiej części spotkania.

Anna Marciniak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o dostępności uczelni wyższych

Pierwsza po przerwie głos zabrała Anna Marciniak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W trakcie swojego wystąpienia podsumowała trzy edycje konkursu Uczelnia Dostępna, przedstawiając dane:

 • ile jest realizowanych obecnie projektów,
 • ile umów jest w podpisie,
 • na jaką kwotę oraz na jakim poziomie są obecnie zrealizowane wskaźniki kluczowe w projekcie.

Wartość wszystkich projektów w pierwszej edycji to 320 milionów. Dofinansowanie otrzymały 42 uczelnie publiczne i 43 niepubliczne.

W drugiej edycji programu 66 uczelni otrzymało dofinansowanie, w tym 32 uczelnie publiczne i 34 niepubliczne, z czego 12 uczelni wybrało ścieżkę mini, 35 uczelni ścieżkę midi, kilka łączoną ścieżkę mini i midi oraz 4 ścieżkę maxi. Podpisano umowy na 250 milionów.

W trzeciej edycji zakontraktowano 50 umów.

W dwóch edycjach planowane jest objęcie wsparciem ponad 15 000 pracowników kadry dydaktycznej oraz 10 000 przedstawicieli kadry kierowniczej administracyjnej.

Anna Marciniak szczególną uwagę zwróciła na to, by podczas realizacji projektów pamiętać o:

 • założeniach projektu,
 • założeniach ścieżki, którą realizuje Uczelnia,
 • tym, że procedowane projekty mają przynieść trwałą zmianę, a nie zmianę tylko w okresie trwania projektu. Zgodnie z założeniem konkursu, Uczelnia ma być dostępna już zawsze.

Anna Marciniak podkreśliła również fakt, iż wiele uczelni, realizując projekty z Uczelni Dostępnej, zapomina o idei dostępności, a traktuje projekty jak kolejny program zintegrowany. Dlatego też beneficjenci powinny zwracać szczególną uwagę na to, czy proponowane zmiany prowadzą faktycznie do większej dostępności Uczelni i na ile są trwałe.

Niemniej ważna w ocenie realizacji projektu będzie ocena stanu dostępności uczelni na wejściu i określenie pożądanego stanu docelowego, a także sformalizowana współpraca Uczelni ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.

Anna Marciniak wskazała sześć obszarów, w których ma dokonać się zmiana w kierunku dostępności. Są to:

 1. Struktura organizacyjna.
 2. Architektura.
 3. Technologie wspierające.
 4. Procedury.
 5. Rodzaje wsparcia edukacyjnego.
 6. Szkolenia podnoszące świadomość kadry.

Wszystkie sześć obszarów musi pojawić się na etapie realizacji projektu, szczególnie w momencie proponowania jakichkolwiek zmian w projekcie przez Beneficjenta.

Elżbieta Kuźba, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o najczęstszych problemach, napotykanych przez wnioskodawców oraz o błędach

Elżbieta Kuźba mówiła o problemach, z którymi najczęściej borykają się beneficjenci.

Należą do nich:

 1. Wzrost cen, nieprzewidziany w budżecie.
 2. Opóźnienia formalne, niezależne od beneficjenta.
 3. Brak dokumentacji.
 4. Niekonsultowanie zmian z środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
 5. Brak urozmaicenia szkoleń.
 6. Zbyt wysokie założenia wskaźników.
 7. Niedopilnowywanie terminów.
 8. Nie proponowanie rozwiązań alternatywnych.
 9. Brak bieżącego monitoringu problemu.
 10. Zmiany niedopasowane do analizy potrzeb.

Elżbieta Kuźba podsumowała również, na co Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwraca uwagę, opiniując wniosek.

Beneficjent powinien zatem skupić się na:

 • osiągnięciu celu,
 • analizie potrzeb,
 • wykonalności zadania,
 • zgodności z regulaminem,
 • wskaźnikach,
 • limitach,
 • budżecie.

Elżbieta Kuźba szeroko omawiała także problematykę wprowadzania zmian do wniosku o dofinansowanie. Podkreślała, jak ważne jest, aby wszystkie zmiany wprowadzane były na formularzach zmian. Istotnym jest aby podczas zgłaszania zmian odwoływać się do analizy potrzeb, czyli aby powstałe oszczędności nie były jedynym argumentem za wprowadzeniem zmian. Beneficjent powinien także przewidywać, z jakimi konsekwencjami zmiany będą się wiązały i czy będą zgodne z Regulaminem konkursu, ze wewnętrznymi wytycznymi oraz z pozostałymi dokumentami programowymi.

Elżbieta Kuźba podpowiedziała także beneficjentom, na co zwraca uwagę NCBR podczas weryfikacji formularzy zmian. Instytucja sprawdza zatem, czy zaproponowane zmiany pozwalają na osiągnięcie zakładanego celu, z czego wynikają i czy są w ogóle wykonalne. Chodzi zarówno o zakres zmian, jak i o czas ich realizacji. NCBR weryfikuje także, czy zaproponowane zmiany są zgodne z kryteriami dostępu, zgodne z Regulaminem, czy wpływają na wskaźniki, czy zmienia się wielkość grupy docelowej, a także czy będą się wiązały ze zmniejszeniem budżetu.

Dyskusja

Po wystąpieniach prelegentek z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, między uczestnikami XV Konferencji Pełno(s)prawny Student wywiązała się niezwykle interesująca dyskusja.

W jej trakcie beneficjenci wskazywali na takie niegodności w procedowaniu prac nad projektami, jak zbyt duża rotacja opiekunów projektów, zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź instytucji czy zbyt niskie stawki dla trenerów, powodujące obniżenie jakości szkoleń.

Przedstawicielki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pokreśliły, że stawki dla trenerów przy nowej perspektywie będą modyfikowane i że zostaną uwzględnione w nich elementy inflacyjne. Podkreśliły także, że beneficjent ma możliwość zwiększenia stawek dla trenerów, co, w przypadku odpowiedniego uzasadnienia, jest przyjmowane przez NCBR ze zrozumieniem i akceptowane.

Przedstawicielki NCBRu zapewniły również o świadomości wymienionych wyżej problemów, a także zadeklarowały, że czas niedogodności dobiegł końca. Wskazały, że ostatni czas był dla IP czasem dużych zmian, w wyniku których obecnie zmiana opiekuna może pojawiać się sporadycznie i wynikać przede wszystkim z odejścia pracownika z pracy.

Zarówno Anna Marciniak, jak i Elżbieta Kuźba zgodnie podkreślały, jak istotne jest realne zaplanowanie działań oraz wskaźników, a co za tym idzie budżetu, tak, aby nie było problemów z osiągnięciem założeń. Należy bowiem pamiętać, że każde obniżenie wartości ma przełożenie również na budżet.

dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, projekt ATU

W trakcie XV Konferencji Pełno(s)prawny Student jako ostatnia głos zabrała dr Anna Rdest, omawiając projekt ATU – Access To Universities for Persons with Disabilities, czyli zakres oferowanego wsparcia w dostępie do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami.

Anna Rdest omawiała takie zagadnienia, jak lista usług wsparcia, weryfikacja realizacji wskaźników, analiza dobrych praktyk, czy ocena poziomu realizacji budżetu. Podkreślała, jak ważna jest trwałość działań projektowych i ich kontynuacja już po zakończeniu projektu, a także ich rozbudowa.

Zwróciła uwagę, że podczas analizy potrzeb studentów i pracowników Uniwersytetu brać pod uwagę należy:

 • analizę wewnętrzną,
 • wnioski,
 • analizę indywidulanych potrzeb,
 • wsparcie systemowe,
 • nieprzewidziane sytuacje,
 • odpowiedź studenta,
 • wsparcie w odpowiedzi na konkretną potrzebę.

Warto również pamiętać, że jedno wsparcie bardzo często pociąga za sobą kolejne działanie w obszarze dostępności.

Do różnorakich form wsparcia Anna Rdest zaliczyła:

 1. Wsparcie asystentów.
 2. Szkolenia.
 3. Mentoring.
 4. Wypożyczalnie sprzętu.
 5. Wizyty studyjne.
 6. Regularną weryfikację dostępności.
 7. Dodatkowe zajęcia.
 8. Wsparcie psychologa.
 9. Obozy integracyjne.
 10. Zajęcia z języka polskiego dla głuchych.
 11. Pokoje wycieszenia.
 12. Seminaria.
 13. Targi wiedzy.

X Konferencja Pełno(s)prawny Student była niezwykle inspirującym i ciekawym spotkaniem.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się znów.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za liczny udział i ożywioną dyskusję!

Patronaty honorowe: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich. Partner wydarzenia: Kraków. Patronaty medialne: niepelnosprwn.pl krków.pl, Integracja, TVP3 Kraków, KSSN.
Logotypy patronów medialnych i honorowych wydarzenia, a także partnera wydarzenia

Wróć do początku strony