ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 51 instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu, w instytucjach administracji rządowej, w okresie 01.04.2017 – 31.03.2019, przeprowadzony zostanie monitoring sposobu wdrażania postanowień Konwencji, a następnie opracowane i wdrożone wybrane rekomendacje dotyczące realizacji tych postanowień. Projekt ma ogromne znaczenie dla podniesienia poziomu przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Organizacje realizujące projekt od wielu lat angażują się w kształtowanie sytuacji społeczno–prawnej osób z niepełnosprawnościami, uczestniczą w działaniach rzeczniczych promujących Konwencję, jej ratyfikację oraz konieczność pełnego wdrożenia.

Zadania służące realizacji celu projektu to m. in.:

  1. objęcie 51 wybranych instytucji szczegółowym monitoringiem
  2. prowadzenie monitoringu zgodnie z opisanymi w Metodologii standardami i etapami realizowanych działań
  3. weryfikacja w okresie realizacji projektu w jakim stopniu i z jakim skutkiem rekomendacje zostały wdrożone przez każdą z monitorowanych instytucji
  4. uzyskanie przez każdą z monitorowanych instytucji informacji zwrotnej o jakości i efektach wdrażanych rekomendacji co przełoży się na konkretna wiedzę, która zaowocuje długofalowym zaangażowaniem się instytucji monitorowanych w proces uwzględniania w swoich działaniach postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu powołane zostały trzy Zespoły Monitoringowe, odpowiedzialne za przeprowadzenie monitoringu w wybranych instytucjach.

Każdy Zespół Monitoringowy wspomagany jest przez ekspertów, odpowiedzialnych m.in. za wykonanie:

  • analizy danych zastanych w Instytucjach
  • audytów dostępności informacji
  • konsultacji społecznych przeprowadzonych z klientami Instytucji monitorowanych
  • badania tajemniczy klient odnoszącego się do różnych rodzajów niepełnosprawności.

Raport zbiorczy z monitoringu urzędów centralnych

Informacja o projekcie w PJM

Raport zbiorczy

Narzędzia utworzone i wykorzystywane w ramach projektu

Ankiety utworzone i wykorzystywane w ramach projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony