Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W trakcie trwania modułu omówione zostaną najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami obecne w polskim porządku prawnym. Na początku przedstawione zostaną przepisy Konstytucji najistotniejsze z punktu widzenia sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami. Będą to zasady ogólne II rozdziału Konstytucji „Wolności i prawa człowieka i obywatela” oraz przepisy tego rozdziału odnoszące się bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami.

Kolejnym elementem modułu będzie przedstawienie treści i miejsca w hierarchii aktów prawnych Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Wskazane zostaną relacje pomiędzy Konwencją a innymi aktami prawnymi. Następnie zaprezentowane będą zasady ogólne Konwencji oraz jej struktura i treść. Zostanie omówiona również rola Komitetu ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami, rozpatrywanych przez niego sprawozdań państw stron oraz wydawanych komentarzy generalnych.

Kolejnym blokiem będzie pozycja i zadania Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zostanie nakreślone usytuowanie pełnomocnika w strukturze administracji rządowej oraz jego kompetencje.

Czwarta część szkolenia obejmie rolę i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. Opisane zostanie konstytucyjne umocowanie i zadania Rzecznika. Przedstawione także będą kompetencje Rzecznika, które wynikają z pełnienia roli organu ds. równego traktowania oraz organu monitorującego wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Kolejnym elementem będzie prezentacja przepisów antydyskryminacyjnych zawartych w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Następnie przedstawione będą problemy definicyjne z niepełnosprawnością w polskim prawie. Omówione zostaną różne określenia niepełnosprawności w prawie polskim oraz stosowane terminy odnoszące się do różnych grup osób z niepełnosprawnościami.

Kolejne zagadnienie to systemy orzekania o niepełnosprawności, o niezdolności do pracy oraz systemy orzekania do celów edukacyjnych. Przedstawione zostaną obowiązujące systemy orzekania, jak również ich cele i uprawnienia z nich wynikające.

Dalej zaprezentowane będą systemy rentowe oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Następnym punktem będzie prezentacja regulacji wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwróci się uwagę na instrumenty rehabilitacji zawodowej i społecznej i na regulacje odnoszące się do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Omówione zostaną również umocowanie i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz problematyka dofinansowań przyznawanych przez PFRON.

Kolejnym aspektem będą zadania i funkcjonowanie Funduszu Solidarnościowego.

Następny blok będzie zawierał informacje związane z ustawą o pomocy społecznej. Przedstawione zostaną zasady działania pomocy społecznej . Omówi się usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkania chronione, rodzinne domy pomocy społecznej oraz domy pomocy społecznej. Wskazane zostaną zasady finansowania mieszkań chronionych zawarte w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

W dalszej części zaprezentuje się regulacje zawarte w ustawie o ochroniezdrowia psychicznego. Wskazany zostanie zakres pojęcia „osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Opisane będą regulacje odnoszące się do centrów zdrowia psychicznego, do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i w domu pomocy społecznej.

Kolejnym ważnym aktem prawnym, który zostanie przedstawiony, będzie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Omówi się pojęcia wskazane w ustawie, zaprezentuje się zawarte w niej zasady obsługi osób uprawnionych.

Ostatni element modułu będzie stanowić omówienie treści i znaczenia prawnego uchwały Sejmu RP – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Film z tłumaczeniem na polski język migowy.

Wróć do początku strony