Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
od lewej: logo fundacji instytut rozwoju regionalnego i logo polskiego forum osób z niepełnosprawnością

Źródło finansowania/nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Okres realizacji:

Od: 2020-06-01 do: 2023-02-28

Wartość Projektu:

1 728 681,60 zł

Cele Projektu:

Celem Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” było przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji co najmniej 840 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Realizacja projektu przyczyniła się także do zwiększenia udziału przedstawicieli/-ek NGO w tworzeniu i konsultowaniu polityk publicznych oraz przyczyniła się do włączenia idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Działanie uzupełniającym do planowanych szkoleń były konsultacje i doradztwo, które pozwoliły na dodatkowe, praktyczne wsparcie uczestników projektu z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Dwudniowe szkolenia, prowadzone w różnych regionach kraju, przyczyniły się do wzrostu ich wiedzy i świadomości w zakresie znajomości prawa, zasad tworzenia regulacji, stanowienia prawa, w obszarze udziału NGO w procesach legislacyjnych, a co za tym idzie jakości kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

Każde szkolenie obejmowało 4 moduły tematyczne spośród kilkunastu tematów.

Rekrutacja na szkolenia rozpoczęła się na przełomie III i IV kwartału 2020 i odbywała się w trybie ciągłym. Realizacja szkoleń ruszyła w IV kwartale 2020 r.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji znajduje się na stronie: https://firr.org.pl/2020/09/15/wez-udzial-w-projekcie-wiedza-droga-do-aktywnego-udzialu-w-tworzeniu-prawa/

Kontakt:

Anna Rozborska, Kierownik projektu, tel. 663 883 334, e-mail: anna.rozborska@firr.org.pl

Partner w projekcie: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, tel. 505 123 500, e-mail: biuro@pfon.org, https://www.pfon.org/

Wróć do początku strony