Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Moduł szkoleniowy pt. „Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE” ma na celu wyposażenie uczestników i uczestniczek w wiedzę niezbędną do zrozumienia aktualnego systemu polityczno-prawnego Unii Europejskiej (UE) w obszarze regulacji wpływających na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Znajomość zagadnień prezentowanych podczas szkolenia pozwoli na aktywny włączanie się w procesy tworzenia i ewaluacji rozwiązań prawnych i polityk publicznych w UE.

Na wstępie uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z systemem źródeł prawa UE oraz specyfiką poszczególnych aktów, a także ich relacją z systemami prawodawstw państw członkowskich oraz z regulacjami prawa międzynarodowego – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru związanego z niepełnosprawnością. Zostaną przedstawione procesy tworzenia prawa i polityk publicznych w UE i rola ich uczestników – instytucji publicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają również przegląd istotnych zmian dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. na szczeblu Unii Europejskiej. Analizując najważniejsze i najnowsze zmiany w prawie i polityce UE dotyczących niepełnosprawności w takich głównych obszarach jak dostępność, partycypacja, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne, prowadzący przedstawi ich ewolucję i wraz z uczestnikami i uczestniczkami oceni zakres, w jakim prawa osób z niepełnosprawnościami są chronione i promowane w różnych aspektach prawa i polityki UE oraz nakreśli kierunku i podstawy przyszłych działań.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) na lata 2021-2027 to druga co do wielkości część budżetu, które mają na celu między innymi poprawę dostępności, walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie możliwości edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w UE. To również jeden z efektywnych instrumentów wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i promowania praw podstawowych. Stąd część modułu zostanie poświęcona przybliżeniu zasad i mechanizmów realizacji EFSI w nowych ramach finansowych UE.

Film z tłumaczeniem na polski język migowy.

Wróć do początku strony