Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami? - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W ramach modułu szkoleniowego „Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami” omówione zostaną trzy główne zagadnienia: budowanie partnerstw na rzecz lepszej polityki wobec niepełnosprawności, diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym, tworzenie lokalnych strategii i programów na rzecz niepełnosprawności. Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania: Jak uzyskać wpływ na działania samorządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego ważne jest prowadzenie badań o problemach i potrzebach osób z niepełnosprawnościami lokalnie? Dlaczego ważne są lokalne strategie i programy działania? Jak osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć wpływ na ich kształt? Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi, z nastawieniem na dyskusję i dzielenie się wiedzą nie tylko przez osobę prowadzącą z uczestnikami, ale także uczestnikami ze sobą nawzajem.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła będzie budowania partnerstw na rzecz lepszej polityki wobec niepełnosprawności. Przedstawione zostaną wynikające z prawa, ale też z praktyki możliwości uzyskiwania wpływu na działania lokalne przez uczestnictwo w ciałach doradczych i radach konsultacyjnych. Na praktycznych przykładach przeanalizowane zostanie, w jaki sposób budować partnerstwa zarówno w samym środowisku osób z niepełnosprawnościami, jak i z innymi podmiotami. Zastanowimy się, z kim lokalnie można wchodzić w partnerstwo na rzecz lepszej polityki wobec niepełnosprawności. Podyskutujemy o celach takich partnerstw, zarówno w sytuacji gdy wszyscy mają wspólne interesy jak i w sytuacji, gdy trzeba szukać kompromisu.

W drugiej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z diagnozowaniem sytuacji osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej. Przedstawione zostaną podstawowe elementy i cele takiej diagnozy, a także główne metody badawcze. Omówione zostaną też podstawowe zasady umożliwiające osobom z różnymi niepełnosprawnościami uczestnictwo w badaniach. W dalszej części wykładu połączonego z dyskusją będzie można się dowiedzieć jaka jest rola lokalnych diagnoz i w jaki sposób można je wykorzystać do działań na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Na kształt diagnozy i jej jakość, a także sposób wykorzystania jej wyników mogą mieć wpływ lokalne organizacje pozarządowe. Zastanowimy się, jak można taki wpływ uzyskać.

Ostatnia część szkolenia dotyczyć będzie tworzenia lokalnych strategii i dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Omówione zostaną związane z tym zagadnienia prawne- jakie dokumenty powinny lokalnie zostać opracowane i uchwalone, a także gdzie powinny znaleźć się zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, ich sytuacji i planowanych działań. Przedyskutowane zostanie, w jaki sposób można wykorzystać uczestnictwo w lokalnych ciałach doradczych i radach konsultacyjnych do tworzenia lepszej jakości strategii i programów. Zastanowimy się, w jaki sposób to co jest zapisane w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy rozwiązywania problemów społecznych ma wpływ na to, jak wygląda lokalnie sytuacja osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie będzie skupione na przedstawieniu podstawowych obowiązków prawnych, ale przede wszystkim na praktycznych aspektach omawianych zagadnień (analiza przypadków, w tym także praca nad przykładami podanymi przez uczestników) i dyskusji pozwalającej na dostosowanie tematu szkolenia do lokalnych uwarunkowań.

Film z tłumaczeniem na polski język migowy.

Wróć do początku strony