Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Moduł szkoleniowy „Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie” przybliża nowe zjawiska w realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej części przedstawimy mapę “liderów”, którzy kształtują nowe trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie. Wskażemy, gdzie szukać informacji i inspiracji.

Przedstawimy początki i ewolucję międzynarodowego ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, pokazując idee, formy i metody działania. Zaprezentujemy dorobek Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku, Komentarze ogólne i skargi kierowane do Komitetu ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnościami, jak również kompetencje i role Specjalnych sprawozdawców ONZ. Dokonamy także przeglądu regionalnych systemów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami – m.in. w ramach Rady Europy oraz obowiązujących na kontynentach amerykańskich, afrykańskim i azjatyckim.

Druga część modułu da obraz najnowszych trendów i dobrych praktyk w zakresie realizacji praw osób z niepełnosprawnościami na świecie. Przedstawimy 7 przykładów najistotniejszych zjawisk w tym zakresie z dużym potencjałem rozwoju, które mogą być przeniesione lub wykorzystane w polskich warunkach. Zaczniemy od nowoczesnych systemów zbierania i monitorowania danych na temat niepełnosprawnościami. Omówimy, czym są “disability studies” i dlaczego ich rozwój w Polsce jest ważny. Przedstawimy, jak “koprodukcja” zmienia sposób tworzenia i podnosi jakość polityk publicznych. Wyjaśnimy, jak branie pod uwagę różnorodności osób z niepełnosprawnościami – m.in. kobiet, mniejszości etnicznych, migrantów, osób bezdomnych – pozwala skuteczniej odpowiadać na kwestie społeczne. Zaprezentujemy mocne strony i wyzwania związane z wdrażaniem takich rozwiązań jak “budżet osobisty”, trusty, fundacje osobiste oraz inne formy zabezpieczania przyszłości. Moduł zakończymy na wskazaniu, dlaczego głos dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (samorzecznictwo) ma potencjał kształtować przyszłość ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

Film z tłumaczeniem na polski język migowy.

Wróć do początku strony