Pełno(s)prawny Student 2013 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2013 r. wyższym wykształceniem legitymowało się 267 tysiące osób niepełnosprawnych. To o 4 tysiące więcej niż rok temu. Jednak w dalszym ciągu średnia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem (7,9%) jest dużo niższa, niż średnia wśród osób pełnosprawnych (21,8%). O tym co zrobić, żeby wyrównać te statystyki rozmawiano na VII edycji ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny Student, organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Absolwentów.

Aktywny Samorząd na pomoc studentom

Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdradził szczegóły pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego Moduł II ma na celu likwidowanie barier w dostępie do wyższego wykształcenia. Skorzystać z niego mogą osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które uczą się w szkole wyższej, policealnej lub w kolegium, a także osoby z przewodem doktorskim otwartym poza studiami doktoranckimi. Maksymalna kwota na opłatę czesnego wynosi w programie 3 tys. zł. Jeśli jednak osoba posiada dwie niepełnosprawności może liczyć na kwotę wyższą o 30 %, jeśli trzy to nawet 40%. Najwięcej, czyli 4,5 tys. złotych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne studiujące na kierunkach zamawianych. Oprócz tego przysługuje również dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynoszący maksymalnie 800 zł dla osób z niepełnosprawnością znaczną i 500 zł dla osób z umiarkowaną. Powyższe kwoty mogą ulec zwiększeniu w przypadku dobrej średniej ocen lub posiadania szczególnego rodzaju niepełnosprawności (osoby niewidome, głuche, głuchoniewidome), a także w razie pochodzenia z obszaru wiejskiego. Wnioski do programu studenci mogą składać do 30 września danego roku. W drugim wystąpieniu przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjaśnił jakie obowiązki w obliczu obowiązującej w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ciążą na uczelniach wyższych.

Staże, praktyki, wymiany

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i uczelni wyższych na temat aktywizacji zawodowej i absolwentów z niepełnosprawnościami. Omawiana była idea akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a także założenia do nowych zapisów prawnych umożliwiających śledzenie losów absolwentów z niepełnosprawnością.
Następnie dwójka studentów z niepełnosprawnością opowiedziała o możliwościach, jakie dają programy europejskie. Jednym z nich był międzynarodowy program wymiany praktyk IAESTE realizowany przez AGH w Krakowie, drugim popularny wśród wszystkich studentów ERASMUS. Jednak jak zasygnalizował jeden z uczestników konferencji, utrudnione jest korzystanie przez osoby głuche z wyjazdów w ramach tego ostatniego programu. Przedostatnia prezentacja na konferencji dotyczyła form partycypacji w życiu akademicki z jakich mogą korzystać studenci niepełnosprawni. Między innymi mowa była o zjazdach studentów niepełnosprawnych i obozach integracyjnych.

Brak regulaminów

Na koniec Kinga Dumnicka z FIRR przedstawiła wyniki badania dotyczącego analizy regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Okazało się, że blisko 1/4 uczelni w momencie prowadzenia badania nie spełniała wymogów ustawowych w zakresie dostosowania zapisów regulaminu, a ponad 1/3 uczelni nie udostępniała swojego regulaminu na stronie internetowej.

Prelegenci podczas konferencji:

  • Bogusława Słońska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Program Aktywny Samorząd 2013
  • Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Obowiązki uczelni wyższych w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
  • Sebastian Kolisz, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Program wsparcia biznesu AIP 2.0, jako sposób na aktywizację zawodową studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami
  • Aleksandra Wicik, Praktyki zagraniczne IAESTE
  • Maciej Rozbicki, ERASMUS – Life Learning Program
  • Ariel Fecyk, Twoje Nowe Możliwości, Partycypacja studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim
  • Kinga Dumnicka, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Raport z analizy regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów do wymogów stawianych przez nowelizaję Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

Logotyp Małopolski

Logotyp PFRON
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Program Konferencji (DOC, 473 KB)

Patron honorowy

RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patron medialny

Logotyp Nauka w Polsce

Logotyp Perspektywy

Logotyp Radia Kraków

Logotyp KSSN

Logotyp kwartalnika Tyfloświat

Wróć do początku strony