Pełno(s)prawny Student 2012 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2012 r. wyższym wykształceniem legitymowało się 264 tysiące osób niepełnosprawnych. To o 40 tysiące więcej niż rok temu. Jednak w dalszym ciągu średnia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem (7,6%) jest dużo niższa, niż średnia wśród osób pełnosprawnych (21,4%). W zeszłym roku nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zniosła wiele barier prawnych utrudniających edukację osób niepełnosprawnych na uczelniach. Z drugiej strony nowe prawo przyniosło kilka nowych problemów. To między innymi o nich dyskutowano w Krakowie na VI edycji ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny student, organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Piotr Jagielski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniał na co można wydawać dotacje przeznaczone na kształcenie niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Wiele uczelni bowiem zastanawia się, czy można z tych środków sfinansować np. transport dla niepełnosprawnych w obrębie kampusu lub wyposażyć uczelnie w dyktafony. Innym problemem jest wysokość środków przewidzianych przez Ministerstwo na ten cel. Budżet dotacji nie uległ zmianie od 2007 r. Dopiero niedawno uwzględniono inflację. Inną sprawą jest, że od roku pieniądze te trafiają także do uczelni niepublicznych.
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Daria Lipińska-Nałęcz zobowiązała się, że Ministerstwo będzie odpowiadać na pytania uczelni dotyczące uprawnionego wydatkowania dotacji. Odpowiedzi zostaną zebrane i umieszczone na stronie Ministerstwa jako baza dobrych praktyk.

Anna Błaszczak, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjaśniła jakie prawa w obliczu obowiązujących przepisów przysługują studentom niepełnosprawnym.

Aleksander Waszkielewicz z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego poruszył bardzo ciekawy problem. Czy można ze środków przewidzianych na studentów niepełnosprawnych wspierać osoby, które np. uległy wypadkowi, ale nie posiadają jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności. Kinga Dumnicka z FIRR zaprezentowała badanie regulaminów studiów, pod katem wymogów stawianych w znowelizowanej ustawie. Od roku bowiem regulaminy studiów muszą zawierać przepisy mówiące o tym, jakie wsparcie student niepełnosprawny ma zapewnione na uczelni.

Roman Durda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Joanna Bartnicka i dr Agnieszka Kowalska-Styczeń z Politechniki Śląskiej zaprezentowali na przykładzie nowo wybudowanych kampusów swoich uczelni, jak powinny wyglądać nowoczesne budynki przeznaczone do celów edukacyjnych bez barier architektonicznych.

Andrzej Wójtowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej poruszył problem finansowania tłumaczy języka migowego na uczelni. Na dzień dzisiejszy koszt obsługi jednego studenta z dysfunkcją słuchu wynosi 50 tysięcy złotych rocznie. Tymczasem pieniędze na ten cel z dotacji od Ministerstwa pokrywają tylko w kilku procentach wydatki.

Na koniec Anna Rogowicz-Pierzchała z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentowała możliwości programu Erasmus pod kątem wyjazdu na zagraniczne studia i staże studentów niepełnosprawnych, a także niepełnosprawnych pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Osobom niepełnosprawnym program Erasmus gwarantuje wyższe lub dodatkowe środki na pokrycie kosztów funkcjonowania za granicą.

Występujący podczas Konferencji:

  • Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Kinga Dumnicka, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Roman Durda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Joanna Bartnicka, dr Agnieszka Kowalska-Styczeń, Politechnika Śląska
  • Andrzej Wójtowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Anna Rogowicz-Pierzchała, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy Miejskiej Kraków oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Logotyp Fundacji Batorego

Logotyp Małopolski

Logotyp PFRON

Patronat honorowy:

Logotyp KRUP

Logotyp KRASP

Logotyp Prezydenta RP

Partner konferencji:

Logotyp Utilitia

Patroni medialni:

Logotyp kwartalnika Tyfloświat

Logotyp KSSN

Zaprasza RMF MAXXX

Wróć do początku strony