III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

25 października w Warszawie odbył się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Poprzedziły go spotkania w kilkunastu miastach w całej Polsce- Konwenty Regionalne. Zorganizowany w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Kongres był okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce.

Od 2015 roku osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy, opiekunowie, asystenci organizacje pozarządowe spotykają się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by mówić wspólnym głosem i wypracowywać konkretne propozycje działań, które zrównają prawa wszystkich obywateli, bez względu na ich stan zdrowia. Te równe prawa gwarantuje m.in. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska przyjęła we wrześniu 2012 r. Mimo, iż od jej ratyfikacji mija już pięć lat, to ciągle jest wiele miejsc w polskim prawodawstwie, ustawach i rozporządzeniach, które są niezgodne z Konwencją. A to znacząco utrudnia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego hasłem tegorocznego Kongresu jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.

Warunkiem niezależnego życia jest możliwość realnego dokonywania wyborów życiowych – takich jak np. gdzie i z kim mieszkamy, do jakiej szkoły chodzimy, jaka jest nasza aktywność zawodowa, gdzie się leczymy, w jaki sposób spędzamy wolny czas… Chcemy mieć wybór podobnie jak wszyscy!

Głównym celem Kongresu było wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Organizacje pozarządowe wspólnie opracowują priorytety dla Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia, które zostaną przedstawione i przedyskutowane podczas Kongresu 25 października. Przygotowywane dokumenty były nawiązaniem do bieżących prac Rządu związanych ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Za życiem”.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami poprzedziły spotkania w województwach, tzw. Konwenty regionalne. Ich celem było dotarcie do osób, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu w Warszawie i włączenie ich do dyskusji na temat proponowanych rozwiązań dotyczących nowego systemu wsparcia. W trakcie Konwentów zarówno priorytety do Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, jak i założenia do ustaw, były konsultowane z osobami z niepełnosprawnościami oraz regionalnymi organizacjami.

Więcej informacji na temat Kongresu, Konwentów regionalnych oraz Strategii można znaleźć na stronie www.konwencja.org.

Zaproszenie na Kongres w PJM

Projekt współfinansowany ze środków

Logotyp PFRON

Patronat honorowy

Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich

Partnerzy

Logotyp PWN

Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich

Logotyp BZWBK

Patronaty medialne

Logotyp magazynu Nasze Sprawy

Logotyp Fundacji Integracja

Logotyp portalu NGO.PL

Logotyp radia TOK FM

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej WóTeZet

Wróć do początku strony