II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

500 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski spotykało się w Warszawie na II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

Ponad 60 organizacji i instytucji z całej Polski zorganizowało ogólnopolskie przedsięwzięcie skierowane do osób z niepełnosprawnościami. II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami był kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia, podczas którego omawiano wnioski płynące z Raportu z realizacji Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych i zgłaszane w nim rażące naruszania prawa oraz zjawiska dyskryminacji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Adama Bodnara, który również jest gościem II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami służył dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych Polsce, a co za tym idzie, uruchomieniu ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Dlaczego warto było przyjść na Kongres?

 1. Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas;
 2. bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki;
 3. bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane;
 4. bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć;
 5. bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe;
 6. bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych;
 7. bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem;
 8. bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy;
 9. bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku;
 10. bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej.

Podczas II Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w sesjach tematycznych, które ich najbardziej interesują. Tematy sesji wyłaniane były przez same osoby z niepełnosprawnościami podczas Konwentów regionalnych poprzedzających II Kongres, a odbywających się w 9 miastach. Prowadzona dyskusja odbywała się w następujących obszarach:

Kobiety i niepełnosprawność, czyli o podwójnej dyskryminacji

Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają na co dzień dyskryminacji, czyli nierównego traktowania. Nie tylko z powodu swojej niepełnosprawności, ale także dlatego, że są kobietami. Płeć i niepełnosprawność to cechy prawnie chronione. Dyskryminacja ze względu na te cechy jest zakazana!

Rozmawialiśmy o różnych sytuacjach i przypadkach dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami. Zastanawialiśmy się, jak jej zapobiegać i chronić prawa kobiet z niepełnosprawnościami.

Self-adwokaci, czyli sami o sobie

Osoby z niepełnosprawnościami rzadko wypowiadają się w ważnych dla nich sprawach. Nie dlatego, że nie potrafią, ale dlatego, że społeczeństwo, otoczenie, osoby najbliższe najczęściej myślą, że wiedzą lepiej, co jest dobre dla osoby z niepełnosprawnością.

Self-adwokat to osoba z niepełnosprawnością, która wypowiada się w swoim imieniu oraz w imieniu środowiska osób z niepełnosprawnościami, która korzysta ze swoich praw. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto być self-adwokatem i co trzeba zrobić, by nim zostać.

Aktywizacja zawodowa, czyli o pracy dla wszystkich

Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami pracują, niektóre z nich nawet o tym nie myślą, a większość bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ma ogromne znaczenie. Nie tylko finansowe, ale przede wszystkim dla bycia w społeczeństwie.

Rozmawialiśmy o tym, jak szukać pracy? Czy praca oznacza rezygnację z innych świadczeń? Czy lepszy jest otwarty czy zamknięty rynek pracy? Co, jeśli osoba z niepełnosprawnością sobie nie poradzi?

Ubezwłasnowolnienie a niezależne życie, czyli o prawie do wsparcia

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia w niezależnym życiu – np. asystenta, odpowiednich dla nich form komunikacji, wspieranego podejmowania decyzji, mieszkalnictwa wspomaganego. Niestety, bardzo często zamiast wsparcia w decydowaniu o sobie, mieszkaniu, życiu społecznym, zabiera się im możliwość samostanowienia.

Ubezwłasnowolnienie, domy pomocy społecznej, brak alternatywnych from komunikacji w prawie – to wygodne dla społeczeństwa sposoby wykluczenia osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego.

Rozmawialiśmy o tym, jak walczyć o niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

AMBASADORZY KONWENCJI

Tytuł „Ambasadora Konwencji” przyznawany jest osobom/instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz: obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wyróżnienie zostało ustanowione przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce zaangażowane w organizację II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić każda osoba/organizacja związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością tj. m.in. organizacje społeczne i ich członkowie, same osoby z niepełnosprawnością, ich przyjaciele, członkowie rodzin, przedstawiciele instytucji itd. Wyróżnienia dla tegorocznych Ambasadorów Konwencji są wręczane podczas II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

JARMARK NGO

II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, był również okazją do poznania oferty organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Kongresowi towarzyszył będzie Jarmark ngo, podczas którego Uczestnicy dowiedzieli się, w jakich organizacjach szukać wsparcia w różnych aspektach aktywności.

DOSTĘPNOŚĆ

II Kongres był przykładem dobrych praktyk, jeśli chodzi o dostępność wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy zapewnili dostępność tłumaczy języka migowego na sesji plenarnej i sesjach tematycznych, audiodeskrypcję i pętlę indukcyjną. Wydarzenie transmitowane było również na żywo w internecie.

KONWENTY REGIONALNE

Tegoroczny Kongres poprzedzony był Konwentami regionalnymi w 9 miastach w Polsce: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Białystok, Opole. Celem Konwentów było dotarcie do osób z niepełnosprawnościami, które nie miały możliwości uczestniczyć w Kongresie, a także wyłonienie tematów poruszanych podczas Kongresu, a oscylujących w temacie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i promocja Kongresu, jako ważnego miejsca wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnego głosu środowiska.

Udział w Konwentach Regionalnych był nie tylko okazją do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w danym regionie, ale także możliwość zgłaszania postulatów i/lub tematów do dyskusji podczas sesji równoległych na II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

Cele Konwentów regionalnych:

 1. Promocja idei Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz upowszechnienie informacji o Kongresie i Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wyłonienie regionalnych partnerów i włączenie ich w ruch kongresowy.
 3. Zaangażowanie regionalnych i lokalnych organizacji w przygotowanie Kongresu i ruch kongresowy w ogóle.
 4. Upowszechnienie idei, że Kongres może pozwolić na wypowiedzenie się, wysłuchanie innych, rozwiązywanie wspólnych problemów, bycie głosem wobec decydentów.
 5. Przygotowanie merytoryczne Kongresu: demokratyczne wyłonienie tematów i prowadzących dla wystąpień kongresowych.
 6. Budowanie lokalnych koalicji wokół idei Kongresu, aktywizacja (rzecznicza) organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 7. Uruchomienie ogólnopolskiej debaty na temat niepełnosprawności.

POZNAŃ

Pierwszy z konwentów regionalnych odbył się 17 maja 2016 r. Wielkopolski Konwent Regionalny zgromadził ponad 50 osób z Poznania i gmin ościennych, w tym Chodzieży, Kórnika, Pobiedzisk. Uczestnicy debatowali nad nierównym udziałem osób z niepełnosprawnościami w kulturze i sporcie. Zaprezentowano dobre praktyki w dostosowywaniu imprez masowych do potrzeb i przedstawiono analizę stanu dostępności infrastruktury sportowej w Wielkopolsce. Honorowego patronatu nad wydarzeniem udzielił Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Konwent objęli swym patronatem także Prorektor ds. Studenckich UAM prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz Miejska Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu.

Idea Wielkopolskiego Konwentu Regionalnego oraz ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami spotkała się z dużą aprobatą, część uczestników zadeklarowała chęć współorganizacji kolejnej edycji w przyszłym roku, co uznać można za najlepszy dowód uznania.

GDAŃSK

Pomorski Konwent Regionalny odbył się 23.05.2016 i połączony był z zakończeniem warsztatów partycypacyjnych pt. „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie” i wystawą prezentującą studenckie projekty modernizacji mieszkań beneficjentów: osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Pierwszy panel Konwentu poświęcony był projektowaniu uniwersalnemu i jego znaczeniu dla budowania niezależności życia osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy paneliści odnieśli się do znaczenia dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w podnoszeniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Po wystąpieniach panelistów rozpoczęła się dyskusja na temat problemów, jakie występują w Polsce w realizacji dostępności do obiektów i przestrzeni publicznych.

Poruszono również wspólny dla wszystkich konwentów temat orzecznictwa i systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tutaj paneliści zwrócili uwagę na różnice we wsparciu różnych grup osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istotną sprawą jaka została poruszona w dyskusji, to równoprawny dostęp do rynku pracy z zachowaniem zasady wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski wynikające z podsumowania panelu:

 • wszystkim uczestnikom nie podobał się obecny system orzecznictwa i sugerowali jego zmianę, przede wszystkim poprzez uproszczenie/scalenie i wskazanie potrzeb i dostępnego wsparcia,
 • mocno wybrzmiały problemy związane z wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością oraz językiem, w tym „niezdolność” do pracy czy samodzielnej egzystencji, ale też używanie w debacie publicznej określeń opisujących niepełnosprawność (szczególnie intelektualną) w formie epitetów.

KRAKÓW

3 czerwca 2016 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny. Tematem przewodnim była edukacja i wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi założeniami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a także z postulatami Społecznego Raportu Alternatywnego, który opisuje sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji oraz zwraca szczególną uwagę na praktykę i życie codzienne osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom przedstawiono diagnozę potrzeb krakowskich rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, której podstawą były wnioski z ankiety przeprowadzonej przez Fundację Hipoterapia, wyniki z Raportu o Stanie Miasta za rok 2015 oraz raportu „Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie gminy miejskiej Kraków” autorstwa Błażeja Pasiuta.

Po prezentacjach rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiono pomysł wprowadzenia w Krakowie karty rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zostało podanych wiele innych, ciekawych propozycji działań, w tym m.in. postulat utworzenia instytucji na poziomie krajowym, w której zostałyby zcentralizowane i skoordynowane wszystkie informacje na temat szeroko pojętego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Dyskutowano również na temat Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”, postulowano, aby w kolejnych latach kształt wydarzenia omawiać i konsultować z osobami niepełnosprawnymi, aby w pełni odpowiadało ono na ich potrzeby i było realizacją ich pomysłów.

Małopolski Konwent Regionalny był bez wątpienia bardzo ważnym wydarzeniem, które uświadomiło wszystkim zgromadzonym jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych Polsce. Na zakończenie Konwentu wszyscy jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż podejście do osób niepełnosprawnych powinno ostać zmienione: każda osoba niepełnosprawna ma swoje możliwości, na których trzeba się skupić i które trzeba podkreślać. Najważniejszy jest człowiek, a nie jego niepełnosprawność i ograniczenia.

WROCŁAW

Dolnośląski Konwent Regionalny odbył się 7 czerwca 2016r. pod hasłem Niezależność-Samodzielność-Aktywność. Tematem wiodącym Konwentu była dostępność usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Konwent zgromadził ponad 80 uczestników z całego regionu, wśród których znalazły się osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta Wrocław.

BIAŁYSTOK

Podlaski Konwent Regionalny odbył się16 czerwca 2016 r. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji idei powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Pan Tadeusz Milewski przedstawił dobre praktyki związane ze współpracą w ramach trzeciego sektora. Natomiast Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” Pani Halina Sobolewska-Wildner wraz z przedstawicielką Fundacji Aktywizacja Panią Anną Drabarz opowiedziały o możliwościach rozwoju współpracy w regionie w formule Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.
Drugą część rozpoczął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno, która poświęcona została deinstytucjonalizacji wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz nowego modelu usług świadczonych na rzecz tego środowiska, na temat której wypowiedzieli się przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacji Elektrownia Inspiracji oraz Stowarzyszenia „My Dla Innych”.
W ramach dyskusji poruszono problematykę m.in. potrzeby zmiany orzecznictwa, wprowadzenia nowych usług mających na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością.

ŁÓDŹ

Łódzki Konwent Regionalny odbył się22 czerwca 2016 r. Równocześnie do obrad uczestnicy mogli wziąć udział w Grze Miejskiej „Barierołamacz”. Uczestnicy Konwentu mogli postawić się w sytuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami, zobaczyć jak wygląda życie osoby niewidomej, czy głuchej. Mogli także przekonać się, że nie jest łatwe poruszanie się na wózku inwalidzkim nawet po budynku pozbawionym barier architektonicznych. Prof. Wysocki przedstawił prelekcję pt.„ Budowa Miasta Przyjaznego na przykładzie Miasta Gdyni”. Bardzo ważną kwestią dla Łodzi znajdującej się w przededniu rewitalizacji centrum miasta jest opracowanie Standardów Dostępności dla Budynków Użyteczności Publicznej oraz dla Przestrzeni Miejskiej. Mamy świadomość, że od działań jakie teraz podejmiemy będzie zależało funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami przez najbliższe dziesięciolecia. Opracowanie tych standardów ułatwi pracę także architektom. Tym zagadnieniom poświęcona była znaczna część Konwentu.

OPOLE

Konwent w Opolu odbył się 23 czerwca 2016 r. Tematem przewodnim była praca i zatrudnienie. W pierwszej części odbyły się wystąpienia osób reprezentujących różne środowiska związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, w których wskazane zostały m.in. problemy związane z nieprecyzyjnymi zapisami przepisów prawa polskiego, które w dużej mierze utrudniają pracodawcom skuteczne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a także problemy osób głuchych pojawiające się przy podjęciu pracy.

Podczas wystąpień poruszony został również temat nazewnictwa orzeczeń ZUS, niejednolitości systemu orzekania o niepełnosprawności, problemów z podjęciem pracą przez osoby pobierające świadczenia rentowe czy związane z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Ostatnią częścią wystąpienia był panel dyskusyjny, podczas którego głos zabierały zarówno osoby z niepełnosprawnością, które przedstawiały konkretne problemy z jakimi borykają się przy poszukiwaniu pracy, jak i przedstawiciele instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym, a także pracodawcy osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to na bardzo szerokie spojrzenie na temat zatrudniania osób z dysfunkcjami i rodzących się w związku z powyższym problemów.

WARSZAWA

29 czerwca 2016 r. odbył się Mazowiecki Konwent Regionalny, którego przewodni temat brzmiał: „Jak włączyć osoby z niepełnosprawnościami oraz ich reprezentantów w działania na rzecz wdrażania Konwencji?”. Poruszono temat tworzenia sieci self-adwokatów środowisk osób głuchoniewidomych.

Odbył się też panel dyskusyjny, w trakcie którego paneliści zastanawiali się nad tym, jak powinna wyglądać i na czym powinna polegać rola osób z niepełnosprawnościami w procesie wdrażania Konwencji, co sprzyja, a co ogranicza aktywny udział tych osób. Generalnie uczestnicy panelu zgodzili się co do tego, że udział osób z niepełnosprawnościami we wdrażaniu Konwencji jest bardzo ważny, potrzebny i powinien dotyczyć m.in. lobowania za przyjęciem i wdrażaniem rozwiązań prawnych oraz edukowania społeczeństwa. Za bardzo ważne paneliści uznali też rozbudzenie świadomości samych osób z niepełnosprawnościami, dostarczenie im niezbędnej wiedzy oraz narzędzi – np. dostępnych dla nich form konsultacji społecznych (czy to przez Internet czy w formie spotkań w „realu”).

LUBLIN

30.06.2016 w Lublinie odbył się Lubelski Konwent Regionalny, którego tematem przewodnim była aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami. Swoje działania przedstawiły organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób o różnych rodzajach niepełnosprawności: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Alpha, Fundacja Fuga Mundi, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Surdostal. Wnioski, które nasuwają się po wysłuchaniu wszystkich prezentacji można podsumować w słowach: aktywizacja i praca z otoczeniem osoby z niepełnosprawnością. Zaangażowanie prelegentów i otwartość w dzieleniu się własnymi refleksjami stworzyła doskonałe przedpole do dalszej części Konwentu.

Organizatorzy Konwentów Regionalnych:

 • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie”,
 • wozkowicze.pl,
 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”,
 • Fundacja ADAPA Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
 • Fundacja Integralia
 • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 • Towarzystwo Pomocy Osobom Głuchoniewidomym Pomorska Jednostka Wojewódzka
 • Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej
 • Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH
 • Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • Biuro Osób Niepełnosprawnych  Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Fundacji Hipoterapia,
 • Fundacja Inkluzja – Edukacja Włączająca,
 • MATIO-Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”,
 • Krakowskie Towarzystwo Amazonek,
 • Stowarzyszenie Emaus,
 • Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo,
 • Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”,
 • SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 • SOSW dla Niesłyszących z Krakowa,
 • Fundacja Eudajmonia,
 • Fundacja Imago,
 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka,
 • Fundacja Metro Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących ŚWIT Wrocław,
 • Fundacja Umbrella,
 • Fundacja Aktywizacja,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski,
 • Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem”,
 • Stowarzyszenie „My Dla Innych”,
 • PZG Oddział Łódź,
 • Stowarzyszenie Kolomotywa,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódź,
 • Spółdzielnia Socjalna FADO,
 • Fundacja Aktywizacja,
 • Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
 • Polski Związek Głuchych Opole,
 • PFOS,
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
 • Fundacja Synapsis,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Fundacja Fuga Mundi,
 • Lubelski Instytut Designu.

Więcej informacji na temat II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych można znaleźć na stronie http://konwencja.org/

II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, to inicjatywa organizowana siłami własnymi kilkudziesięciu organizacji i instytucji, a także w ramach projektu „Rozbudowa ruchu self-adwokatów w Polsce. Doświadczenia polskich i amerykańskich organizacji osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Departamentu Stanu USA w ramach grantu Federal Assistance Award.

Dwa logotypy: Self Adwokacji i Konsulat USA

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich

Patronat medialny:

Logotyp kwartalnika Tyfloświat
Logotyp Magazynu Integracja

Portal Niepelnosprawni.pl

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej WóTeZet

Wróć do początku strony