PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Biuro projektu/obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2020-03-02 do 2023-11-30

Wartość projektu:

3 996 286,06 zł

Cele Projektu:

  • poprawa dostępności Uczelni i podniesienie kompetencji studentów z niepełnosprawnościami wszystkich kierunków prowadzonych przez PWSZ w Raciborzu, odpowiadającym potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadry Uczelni,
  • poprawa kształcenia w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

Efekty:

  • opracowanie procedur, które pozwolą na całościowe uregulowanie stanu legislacji wewnętrznej Uczelni na niezbędnym efektywnym poziomie,
  • bezpośrednie wsparcie studentów z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie biura BON (Biuro Osób Niepełnosprawnych) oraz powołanie Centrum Wsparcia Psychologiczno-Edukacyjnego,
  • rozszerzenie katalogu form wsparcia edukacyjnego dla studentów
    z niepełnosprawnościami,
  • poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej Uczelni oraz technologii wspierających,
  • podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni w zakresie dostępności.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu:

Dr Danuta Zwolińska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Słowackiego 55,

budynek główny PWSZ (A), pokój A220-C

mail: danuta.zwolinska@pwszrac.pl,

tel. 32 415 50 20

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Agata Szal, specjalista ds. dostępności

mail: agata.szal@firr.org.pl

tel. 663 883 341

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do początku strony