TOURIST ENVIRONMENT ACCESSIBILITY FOR DISABILITY – TEAD, DOSTĘPNOŚĆ BRANŻY TURYSTYCZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Program „Uczenie się przez całe życie”, Leonardo Da Vinci – Transfer Innowacji / środki własne FIRR

Biuro projektu / obszar realizacji:

Polska, część merytoryczna biuro Warszawskie.

Okres realizacji:

01.12.2012 – 30.11.2014.

Osoba kontaktowa:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl, 663 883 334

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt TEAD miał na celu opracowanie kompleksowego pakietu szkoleniowego z zakresu prowadzenia usług turystycznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb klientów z różnymi niepełnosprawnościami oraz klientów starszych. Głównym celem projektu był kompleksowy rozwój umiejętności zawodowych kadr zatrudnionych w sektorze turystycznym i innych komplementarnych sektorach. Projekt był realizowany w partnerstwie z Action for Blind People (w. Brytania), Access Sweden (Szwecja), Fundacją Fundusz Współpracy (Polska) oraz we współpracy z European Network for Accessible Tourism.

Główne działania Projektu:

  • transfer materiałów z projektu ACAD, uzupełnienie o dodatkowe materiały i doświadczenia partnerów, rozszerzone zagadnienia oraz obserwacje i wnioski z wizyt studyjnych,
  • analiza skuteczności opracowanego pakietu szkoleniowego poprzez szkolenia testowe w 3 krajach partnerskich dla pracowników sektora turystycznego,
  • druga faza szkoleń testowych weryfikująca modyfikacje wprowadzone po pierwszej fazie szkoleń,
  • przygotowanie uniwersalnego pakietu szkoleniowego zawierającego program szkolenia, materiały szkoleniowe, metody i techniki, do wykorzystania, podręcznik dla personelu sektora turystycznego, film szkoleniowy,
  • działania upowszechniające i działania związane z zarządzaniem całością projektu.

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

Co najmniej 240 przedstawicieli sektora turystycznego i sektorów komplementarnych, którzy wzięli udział w szkoleniach testowych w 3 krajach partnerskich.

Mając świadomość odpowiedzialności społecznej, spoczywającej na Organizacji Pożytku Publicznego, Fundacja prowadziła szereg inicjatyw rzeczniczych, mających na celu usprawnienie społecznego i zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Dotychczasowe działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, a szczególnie ich efekty, stanowią doskonałą bazę do rozwinięcia działalności rzeczniczej w imieniu wciąż dyskryminowanej grupy osób niepełnosprawnych w Polsce. Znajomość kontekstu społecznego, zbudowana metodologia, a przede wszystkim rozpoznanie potrzeb stanowią gwarancję dla zasadności i skuteczności podejmowanych w przyszłości przedsięwzięć.

Prowadzone działania rzecznicze i antydyskryminacyjne dotyczyły m.in.:

  • tworzenia nowelizacji aktów prawnych, uwzględniających specyficzne potrzeby osób dysfunkcyjnych, jak również dostosowujących przepisy do sytuacji na rynku pracy i uwarunkowań technicznych,
  • analiz prawa pod kątem równości szans osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, celem zapewnienia polityki równych szans i minimalizacji zjawiska dyskryminacji,
  • organizowania konferencji prasowych oraz współpracy z parlamentarzystami i urzędnikami instytucji centralnych w w/w zakresach.

Innowacyjność podejmowanych przez Fundację działań oraz stały kontakt z mediami, zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi zaowocowała szeregiem publikacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, zarówno w prasie drukowanej i elektronicznej, radio, jak i TV.

Materiały video:

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz programu Uczenie się przez całe życie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wróć do początku strony