RODZICU, NIE JESTEŚ SAM! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logtypy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Eurpejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój

Partner krajowy:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Partner ponadnarodowy:

Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Termin realizacji projektu:

01.10.2017 – 31.03.2020 r.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl , 663 883 332

Opis:

Celem projektu było wdrożenie rozwiązań, które przyczyniły się do wsparcia młodych rodzin, które niedawno urodziły dziecko. Grupę docelową stanowiły szpitale funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które dysponowały oddziałami położniczymi. W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania pomocą objętych zostało 40 rodzin. Projekt polegał na wdrożeniu wczesnej i kompleksowej opieki nad rodzicami z dzieckiem, a także edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, w tym profilaktycznych.

Efektem wdrożenia było uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia. Pozwoliły one na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością), przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony