RODZICU, NIE JESTEŚ SAM! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logtypy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Eurpejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój

Partner krajowy:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Partner ponadnarodowy:

Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Termin realizacji projektu:

01.10.2017 – 31.03.2020 r.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl , 663 883 332

Opis:

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań, które przyczynią się do wsparcia młodych rodzin, które niedawno urodziły dziecko. Grupę docelową będą stanowiły szpitale funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które dysponują oddziałami położniczymi. W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania pomocą objętych będzie 40 rodzin. Projekt polega na wdrożeniu wczesnej i kompleksowej opieki nad rodzicami z dzieckiem, a także edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, w tym profilaktycznych.

Efektem wdrożenia będzie uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia. Pozwolą one na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością), przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony