OHAS – Opening Heritage and Archeological Sites for People with Special Needs - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia logotyp Erasmusa, na białym tle jest niebieski napis

Źródło finansowania / nazwa programu:

ERASMUS+, Sektor: Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

Numer umowy o dofinansowanie/Data zawarcia:

2018-1-PL01-KA204-051178

Biuro projektu / obszar realizacji:

Biuro w Krakowie/projekt międzynarodowy/działania ogólnopolskie

Okres realizacji:

28.12.2018 – 27.08.2021

Osoba kontaktowa:

Magdalena Lubaś, magdalena.lubas@firr.org.pl, tel. 663 000 040

Cele projektu:

Głównym celem projektu OHAS było zwiększenie dostępności oferty miejsc kultury takich, jak: muzea, stanowiska archeologiczne, galerie sztuki, itp., a także zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej dla wszystkich odbiorców.

Grono partnerów tworzą:

Partnerzy stowarzyszeni:

Główne cele/zadania projektu:

Podczas projektu OHAS zostały przygotowane:

 • Studium, będące analizą najlepszych praktyk stosowanych w najbardziej dostępnych miejscach kultury wszystkich krajów partnerskich (Polski, Włoch, Grecji i Bułgarii) – będzie to punkt wyjścia i odniesienia dla dalszych działań projektu.
 • Poradnik edukacji kulturalnej i dostępności dla pracowników instytucji kultury – w którym zostaną ujęte różne porady i praktyczne rozwiązania dotyczące dostępności.
 • Curriculum/program szkolenia z zakresu dostępności oferty kulturalnej dla pracowników instytucji kultury.
 • Międzynarodowa Platforma Internetowa – stale rozwijana zarówno w trakcie jak i już po zakończeniu projektu. Platforma będzie źródłem informacji o dostępnych obiektach dziedzictwa kulturowego w całej Europie
  Ważnym elementem projektu będą dwa szkolenia dla pracowników instytucji kultury, które odbędą się w połowie 2019 (u partnera z Włoch) i w połowie 2020 roku (u partnera z Bułgarii).
  Głównym celem szkoleń będzie poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej osoby z niepełnosprawnościami przez pracowników instytucji kultury.
  Podczas szkoleń uczestnicy poszerzą swoje kompetencje oraz poznają skuteczne sposoby dotyczące zwiększenia oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa:

 • reprezentanci instytucji kulturalnych i związanych z obszarem dziedzictwa kulturowego bezpośrednio zaangażowani w działalność edukacyjną instytucji kulturalnych
 • przedstawiciele samorządu na poziomie regionalnym oraz centralnym
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także organizacje związane z obszarem rozwoju kulturalnego
 • przedstawiciele mediów związanych z obszarem kultury, dziedzictwa kulturowego, itp.
Wróć do początku strony