Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Numer naboru: POWER.04.03.00-IP.07-00-006/18

Numer projektu: POWER.04.03.00-00-0131/18

Biuro projektu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Okres realizacji projektu

od: 2019-11-01 do: 2022-09-30

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) w Polsce wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji. Szeroki skład partnerów zagwarantował powodzenie projektu we wszystkich jego fazach.

Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi (zwany dalej modelem) dotyczył w szczególności obsługi mieszkańców w urzędzie, w jednostkach pomocy społecznej, spółkach samorządowych świadczących usługi użyteczności publicznej, samorządowych instytucjach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, szpitalach i innych instytucjach podległych samorządom.

Projekt obejmował transfer nowego i adaptację rozwiązania od partnera zagranicznego oraz wymianę informacji i doświadczeń. W projekcie odbyło się testowe wdrożenie u partnera UMŚ dla grupy min. 20 pracowników podległych jednostek oraz powstał kurs e-learningowy, rekomendacje i instrukcje wdrożeniowe dla dalszych użytkowników. Wypracowany ostateczny model został wdrażony w kolejnych 4 instytucjach JST.

Wsparcie dla uczestników projektu (przedstawicieli jednostek samorządowych) było zaplanowane na październik 2020 r. Jego szczegółowy harmonogram został umieszczony w niniejszej zakładce po fazie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie lidera.

Artykuły prasowe:

https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-pacjenta-do-komunikacji-w-szpitalu-w-czasie-epidemi,500075.html

Projekt był realizowany w partnerstwie krajowym przez:

Projekt był realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez:

Produkty:

 Link do kursu e-learningowego

Rzeczywiste wskaźniki projektu:

a) Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym: 9/5;

b) Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie: 3/3;

c) Liczba wypracowanych raportów nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dot. usługi publicznej, będącej przedmiotem projektu: 1/1;

d) Liczba wypracowanych raportów nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dot. usługi publicznej, będącej przedmiotem proj.: 1/1;

e) Liczba wypracowanych modeli usługi: 1/1;

f) Liczba pracowników jedn. podległych lub nadzorowanych przez UMŚ objętych szkoleniami przygotowanymi do testowania: 22/20;

g) Liczba wypracowanych raportów z badań porównawczych: 1/1;

h) Liczba wypracowanych we współpracy z PZ ostatecznych modeli usługi: 1/1;

i) Liczba przeprowadzonych seminariów wdrożeniowych: 3/2;

j) Liczba przygotowanych kursów e-learningowych: 1/1;

k) Liczba oprac. materiałów zawierających instrukcję i rekomendację do wdrożenia modelu: 1/1;

l) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1/1;

ł) Liczba instytucji biorących udział w testowaniu: 9/5;

m) Liczba osób, które wezmą udział w seminariach szkoleniowych: 59/40;

n) Liczba odbiorców ostatecznych, którzy wzięli udział w testowaniu: 28/15;

o) Liczba spotkań w ramach konsultacji społecznych: 4/4;

p) Liczba wizyt studyjnych: 2/2.

Kontakt

Anna Rozborska, Wiceprezeska Zarządu,

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

tel. 663 883 334

mail: anna.rozborska@firr.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 838 470,00 zł., z czego środki UE stanowią 790 593,36 zł.

plakat projektu Elementarz AAC  urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się. Plakat jest przygotowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wróć do początku strony