ATU – Access To Universities for Persons with Disabilities (Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

flaga unii europejskiej oraz napis projekt współfinansowany w ramach programu unii europejskiej Erasmus plus
logotypy lidera projektu Varna Free University, Masarykova University, partnera projektu oraz siglio Nazionale Delle Ricerche kolejnego partnera projektu.

Źródło finansowania / nazwa programu:

ERASMUS+

Biuro projektu / obszar realizacji:

Bułgaria/Bułgaria, Polska, Republika Czeska, Włochy.

Okres realizacji:

2019-09-01 – 2022-08-31

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt miał na celu opracowanie kompleksowego i elastycznego modelu usług wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, możliwego do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach europejskich. Model obejmuje:

 • analizę dostępnych w Europie (oraz poza Europą) usług wsparcia;
 • informację nt. stosowanych praktyk, potrzeb, problemów i ograniczeń, ram prawnych;
 • zapisy prawodawstwa europejskiego i światowego, w tym Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami;
 • listę usług wsparcia modelowego – kompleksowa lista, odpowiadająca na różne potrzeby;
 • szczególny rodzaj i poziom niepełnosprawności, wymagany tryb aplikacji itp.;
 • modelową strukturę wsparcia w uczelniach – struktura wewnętrzna, w tym ewentualne centrum wewnętrzne lub zewnętrzne (wspólne działania lokalnych uczelni, zasady formalne i finansowe, możliwe ustalenia itp.);
 • koncepcję budowania świadomości modelu wśród różnego rodzaju personelu szkół wyższych (akademickich, administracyjnych itp.) w tym metodologię budowania świadomości, program szkolenia dostosowujący się itp.);
 • metodologię wdrażania elastycznego systemu usług wsparcia w uczelni w oparciu o intensywne testowanie proponowanych usług modelowych w każdym kraju partnerskim (testowanie wyników).

Projekt przyniósł również dodatkowe rezultaty:

 • szeroką promocję i rozpowszechnianie usług wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami w Europie i na poziomie krajowym;
 • pakiet informacji nt. oferowanych form wsparcia;
 • rozszerzoną i ulepszoną ofertę każdego partnera w terenie;
 • zacieśnienie współpracy między partnerami.

Działania:

 • opracowanie raportu z analizy obecnego stanu wiedzy;
 • opracowanie wzorcowej listy usług wsparcia;
 • stworzenie modelowej struktury i systemu wsparcia w uczelniach;
 • budowanie świadomości w uczelniach wśród ich pracowników;
 • stworzenie metodologii wdrożenia adaptowalnego modelu wsparcia na uczelniach;
 • działania w zakresie upowszechniania i promocji.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Varna Free University (VFU) – lidera projektu

Masarykova University (MU) – partnera projektu

Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) – partnera projektu

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations– Varna (RAPIV) – partnera projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) – partnera projektu

Wartość projektu: 440 305.00 EUR

Kontakt:

Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Tel. 663 883 335

Mail: anna.rdest@firr.org.pl

Wróć do początku strony