Uniwersytet Pedagogiczny uczelnią równych szans - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Biuro projektu/obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2021-01-01 do 2023-09-30

Wartość projektu:

3 821 734,45 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Wsparcie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Działania realizowane w projekcie prowadziły do osiągnięcia przez UP modelu uczelni dostępnej, właściwego dla uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (ścieżka midi) – zwiększenie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie intensywności wsparcia OzN

Projekt dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, był realizowany we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Uniwersytet Pedagogiczny, jako instytucja zatrudniająca OzN oraz kształcąca na poziomie wyższym również osoby z niepełnosprawnościami, zaangażowała się w zwiększenie intensywności wsparcia dla OzN w sześciu obszarach, tj.:

  1. kompleksowy rozwój struktury organizacyjnej jednostki ds. dostępności,
  2. likwidacja barier architektonicznych w UP,
  3. rozwój zaplecza technologicznego (technologie wspierające OzN),
  4. zapewnienie regulacji gwarantujących uwzględnienie kwestii dostępności w inwestycjach realizowanych w UP,
  5. wsparcie edukacyjne dla OzN ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności,
  6. kompleksowe szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Realizacja zadań projektowych w ww. obszarach – likwidacja zdiagnozowanych barier oraz zastosowanie udogodnień w zakresie architektonicznym, komunikacyjnym, informatycznym i edukacyjnym (zwiększona dostępność materiałów edukacyjnych, dostosowane do potrzeb ON formy zajęć, infrastruktura sportowa), a także podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności wśród Studentów i pracowników UP, pozwoliło na zwiększenie dostępności UP.

Zakres wsparcia wpisuje się w cele szczegółowe POWER, tj. wsparcia zmian organizacyjnych oraz podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Uniwersytet Pedagogiczny – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Kontakt:

Uniwersytet Pedagogiczny:

Małgorzata Martinek

e-mail: biurorozwoju@up.krakow.pl

tel. 12 662 74 77

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Agata Szal

mail: agata.szal@firr.org.pl

tel. 663 883 341 Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wróć do początku strony