SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji:

01.01.2014 – 31.12.2014

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele projektu:

Cel główny projektu to wzrost świadomości otoczenia studentów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji ON w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów zorganizowano i przeprowadzono szkolenia/warsztaty dla kadry uczelni i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono 15 szkoleń/warsztatów (dla min. 20 osób każde, czas trwania: 4,5 godz. zegarowych). Miały one na celu stworzenie otoczenia przyjaznego studentom niepełnosprawnym oraz świadomego ich potencjału. Proponowane szkolenia miały za zadanie poprawę jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez uświadomienie kwestii, których podjęcie jest niezbędne dla zagwarantowania osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym usług edukacyjnych i szkoleniowych oferowanych przez instytucje publiczne i uczelnie wyższe.

Główne cele projektu:

  1. Przygotowanie materiałów informacyjnych;
  2. Przygotowanie techniczne materiałów informacyjnych na szkolenie,
  3. Dystrybucja zaproszeń oraz rekrutacja uczestników;
  4. Realizacja szkoleń;
  5. Działania promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wróć do początku strony