Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” (ETAP II) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotypy Funduszy europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski oraz unii europejskiej

Źródło finansowania:

Zadanie „Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych” jest realizowane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu pn.: „Aktywni Zawodowo-Aktywni społecznie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Biuro projektu /obszar realizacji:

Gmina Miejska Kraków

Okres realizacji:

01.11.2020 – 30.04.2022

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl, tel: +48663883332

Główne cele projektu:

  1. Uczenie i rozwijanie u osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  2. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w czynnościach wspierających proces leczenia w szczególności wspieranie umiejętności samodzielnego korzystania z placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc  w dotarciu do placówek, pomoc w zakupie leków, nauka radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych, wzmacnianie akceptacji niepełnosprawności osoby i wynikających z niej trudności w życiu codziennym;
  3. Wspomaganie kształtowania i utrzymywanie właściwych relacji osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości osoby z niepełnosprawnością w sytuacjach pełnienia różnych ról społecznych;
  4. Wspomaganie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu osoby  z niepełnosprawnością z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do jej samodzielnej rehabilitacji;
  5. Doradzanie osobie z niepełnosprawnością w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego;
  6. Uczestnictwo w spotkaniach w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz indywidualnych konsultacji z pracownikiem Pracodawcą, w tym celu zapoznania się z sytuacją osoby, która ma zostać objęta wsparciem;
  7. Ocenę postępów realizacji zadania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
  8. Dokumentowanie realizowanych działań z wykorzystaniem wzorów dokumentów przekazanych przez Pracodawcę.

Wszystkie działania w ramach treningu dążyły do jak największego usamodzielnienia się osoby z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania społeczno – zawodowego, przejmowania przez nią (adekwatnie do indywidulanych możliwości) odpowiedzialności za swoje codzienne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji, przybliżenia do rynku pracy, a także nastawione będą na minimalizację barier w aktywności tych osób.

 Grupa docelowa:

Osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące Gminę Miejską Kraków, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm., znajdujące się w wieku aktywności zawodowej.

Wróć do początku strony