STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP 1

Źródło finansowania / nazwa programu:

POKL 1.3.6 – projekt systemowy realizowany w partnerstwie z PFRON, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie 1.3.6.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / cały kraj.

Okres realizacji:

01.03.2013 – 31.05.2014.

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w okresie realizacji projektu.

Główne cele projektu:

W ramach projektu zaplanowano: opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS); udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych, wsparcia psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe, podnoszące kwalifikacje uczestników/czek, zalezienie zatrudnienia przez 40 uczestników przy wsparciu trenera pracy, działania promocyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych, a docelowo zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji publicznej.

Grupa docelowa:

200 osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

Kapitał Ludzki

ETAP 2

Źródło finansowania / nazwa programu:

Projekt systemowy realizowany w Partnerstwie z PFRON, Środki UE w ramach EFS, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie 1.3.6

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji:

01.12.2013 – 30.12.2015

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele projektu:

Projekt realizowany był w Partnerstwie z PFRON (Lider), Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich. Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 (FIRR – 70) osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w okresie realizacji projektu.

Główne cele projektu:

W ramach projektu zaplanowano:

  1. opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),
  2. udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,
  3. wsparcia psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  4. szkolenia zawodowe, podnoszące kwalifikacje uczestników/czek,
  5. znalezienie zatrudnienia przez 40 uczestników przy wsparciu trenera pracy,
  6. działania promocyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych, a docelowo zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji publicznej.

Grupa docelowa:

200 (FIRR – 70) osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp PFRON- tulipan, z czerownymi zarysowanymi płatkami i zieloną łodygą. Obok niego napisa: państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystko na białym tle.
Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Wróć do początku strony