Samorząd bez barier - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2020-01-30 – 2022-11-30

Wartość projektu:

2 083 560 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu „Samorząd bez barier” była poprawa dostępności urzędów jednostek samorządu terytorialnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania w ramach projektu mają na celu:

  • Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania;
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji;
  • Przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Zadania zaplanowane do realizacji w trakcie trwania projektu koncentrowały się na przygotowaniu poradnika dostępności, który stanowi podstawę do realizacji dalszych działań w projekcie i działań upowszechniających a także na przeprowadzeniu szkoleń w trzech w/w obszarach oraz na świadczeniu doradztwa dla przedstawicieli urzędów objętych wsparciem.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Lider Projektu)

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Kontakt:

Natalia Wasielewska

natalia.wasielewska@firr.org.pl

+48663121266

Projekt „Samorząd bez barier” wdrażany jest w ramach II. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony