RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

POKL 1.5 – Priorytet I, Działanie 1.5.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Wrocław, Kraków/Projekt ogólnopolski

Okres realizacji:

01.12.2013 – 30.06.2015
01.12.2013 – 30.09.2015

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele projektu:

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją IMAGO z Wrocławia (Lider). Jego celem było upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Działania prowadzone w ramach projektu opierały się na: udostępnianiu wiedzy o prawach rodziców, oferowaniu pomocy i narzędzi w zakresie egzekwowania praw, zachęcaniu do podjęcia pracy po zapewnieniu wsparcia i opieki nad dziećmi, oddziaływaniu na otoczenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (pracodawców, decydentów) w celu umożliwienia im godzenia funkcji rodzica dziecka z niepełnosprawnością z pracą zawodową.

Główne cele projektu:

  1. przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do rodziców,
  2. identyfikacja i promocja najlepszych praktyk (trzy ogólnopolskie konkursy dla rodziców / instytucji / pracodawców na najlepsze praktyki w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością),
  3. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego,
  4. zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych dla rodziców,
  5. zorganizowanie trzech konferencji dotyczących problemów rodziców dzieci niepełnosprawnych,
  6. przygotowanie cyklu publikacji, w tym informatora dla rodziców oraz modelu powrotu rodziców na rynek pracy.

Grupa docelowa:

Grupę bezpośrednich odbiorców wsparcia, oferowanego w ramach projektu, byli rodzice dzieci z niepełnosprawnościami bierni zawodowo, którzy po zapewnieniu odpowiedniej rehabilitacji/leczenia oraz opieki dla swojego niepełnosprawnego dziecka mogliby powrócić na rynek pracy i godzić obowiązki związane z wychowaniem dziecka z pracą zawodową. Ze względu na charakter informacyjno-promocyjny projektu nie określono z góry liczby odbiorców objętych wsparciem. W projekcie przewidziano zaopatrzenie w materiały informacyjne 2000 placówek (instytucje opieki społecznej/organizacje pozarządowe).

Projekt współfinansowany ze środków z programu Kapitał Ludzki.

Kapitał Ludzki
Wróć do początku strony