OD STAŻU DO ANGAŻU - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

UE w ramach EFS, PO WER 1.2.1 / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / Woj. mazowieckie.

Okres realizacji:

01-05-2016 – 31-10-2017.

Osoba kontaktowa:

Joanna Bryk, joanna.bryk@firr.og.pl, 663 000 037

Cele projektu:

Głównym celem Projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób młodych – uczestników Projektu (UP), w tym 63 osób z niepełnosprawnościami (MON) (do 29. r.ż.) bez pracy z woj. mazowieckiego poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia na otwartym rynku pracy. Dzięki realizacji projektu 70 UP objętych zostało kompleksowym wsparciem w wejściu na rynek pracy. UP mieli możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia obejmującego: diagnozę możliwości i określenie potencjału zawodowego, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny, usługi asystenta osobistego. Dzięki możliwości stałego kontaktu z coachem, wsparcie udzielane było na bieżąco.

Główne cele projektu:

  1. Diagnoza poprzez opracowanie IPD i doradztwo zawodowe, a także kompleksowe pośrednictwo pracy,
  2. Kursy zawodowe oraz
  3. staże zawodowe.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do 70 UP (w wieku 15-29 lat) z woj. mazowieckiego, które nie uczestniczył w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 90% uczestników projektu to osoby z niepełnosprawnościami, 10% uczestników projektu to osoby długotrwale bezrobotne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz orz Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Wróć do początku strony