Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Biuro projektu/obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2020-11-01 do 2023-12-31

Wartość projektu:

3 998 013,57 zł

Dofinansowanie w kwocie:

 3 823 407,46 zł z następujących źródeł:

 1. Ze środków Europejskich 3 369 525,84 zł (84,28% wydatków kwalifikowanych projektu),
 2. Ze środków dotacji celowej 453 881,62 zł (co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Wkład własny beneficjenta:

174 606,11 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Realizacja projektu miała na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań, mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów/ek z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Projekt miał przede wszystkim zwiększyć dostępność Uniwersytetu w Białymstoku dla społeczności akademickiej (w tym przede wszystkim studentów i pracowników z niepełnosprawnościami) oraz jednocześnie uzyskać poziom dostępności określony w projekcie jako MIDI. Działania były realizowane w okresie 01.11.2020 – 31.12.2023 r. Projekt przyczynił się bezpośrednio do realizacji celów PO WER, a w szczególności poprzez realizację celów szczegółowych osi III, pkt 1-4:

 1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 2. Zwiększenie jakości efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
 3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców;
 4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt miał na celu przede wszystkim:

 • zwiększenie zakresu działalności związanej z zapewnieniem i wdrażaniem dostępności na UwB, 
 • opracowanie oraz wdrożenie standardów i procedur, zapewniających dostępność kształcenia i funkcjonowania OzN,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej,
 • zwiększenie dostępności informacyjnej i komunikacyjnej,
 • poprawienie dostępności cyfrowej uczelni,
 • rozwinięcie i zintensyfikowanie wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • podniesienie świadomości kadry.

Działania projektowe objęły całą uczelnię i jej kadrę z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup zawodowych oraz były realizowane w sformalizowanym partnerstwie z Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), wspierającą od wielu lat osoby z niepełnosprawnościami i mającą na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów w tym zakresie.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Uniwersytet w Białymstoku – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku:

Patrycja Goryń, Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

mail: dostepny@uwb.edu.pl

tel. 85 745 78 89

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

mail: anna.rdest@firr.org.pl

tel. 663 883 335

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do początku strony