MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Program Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / cały kraj.

Okres realizacji:

01.07.2011 – 30.06.2012.

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt obejmował kontynuację prac nad zmianami w prawie, które FIRR prowadzi od kilku lat. Zgodnie z przewidywaniami i prognozami przedstawionymi we wniosku, w 2011 r. wprowadzono istotne zmiany legislacyjne w obrębie prawa wyborczego oraz prawa regulującego funkcjonowanie uczelni wyższych. Tym samym rozpoczął się nierzadko trudny proces implementacji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że administracja publiczna często nie jest w stanie samodzielnie podołać implementacji prawa w tych obszarach, więc ich działania wymagają jednocześnie wsparcia i kontroli ze strony organizacji społecznych. FIRR w ramach zrealizowanego projektu pełnił obydwie te funkcje.

Projekt skupił się na trzech obszarach:

 • Edukacja wyższa.
 • Prawo wyborcze.
 • Dostępność informacji.

Główne działania Projektu:

 • Działania w obszarze szkolnictwa wyższego, m.in.
  • zmiany w regulaminach studiów – nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym zobowiązała uczelnie do zapisania odpowiednich procedur studiowania i zdawania egzaminów uwzględniających specjalne potrzeby niepełnosprawnych studentów. W ramach projektu sprawdzono poziom zaawansowania prac w tym obszarze, z uwzględnieniem kryterium jakościowego,
  • opracowanie katalogu dobrych praktyk wydatkowania Dotacji na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych ( w 2012 roku, na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, po raz pierwszy przekazano dotację na „zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału”), przyznawanej uczelniom publicznym,
  • wypracowanie modelu dystrybuowania dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych dla szkół niepublicznych,
  • organizacja konferencji adresowanej do uczelnianych pełnomocników osób niepełnosprawnych.
 • Działania w obrębie Prawa wyborczego:
  • opracowanie prototypowych wzorów dostępnych kart do głosowania i szablonów do głosowania uwzględniających możliwości percepcyjne niepełnosprawnych wyborców,
  • opracowanie materiałów informacyjnych dla wyborców przewidzianych przez nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • Działania w obrębie dostępności informacji:
  • monitorowanie zamówień publicznych,
  • upowszechnianie informacji o WCAG,
  • tłumaczenie WCAG 2.0 zgodnie z procedurą dla tłumaczeń autoryzowanych przewidzianą przez World Wide Web Consortium.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Demokracji w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Wróć do początku strony