MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / województwo dolnośląskie

Okres realizacji:

01.04.2017 do: 31.03.2019

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie dolnośląskim – do wdrażania postanowień Konwencji ONZ p prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę danych instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do 03.2019 roku

Monitoring prowadzony był przez 5 zespołów monitoringowych zgodnie z Metodologią określoną w ogłoszeniu o konkursie. Efektem realizacji projektu było opracowanie 50 raportów z rekomendacjami dla monitorowanych jednostek, a następnie wspieranie wdrażania rekomendacji.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia (Lider) i Fundacją Imago.

Główne działania Projektu:

• Przygotowanie monitoringu.
• Konsultacje społeczne, wstępny przegląd w Jednostkach i opracowanie planów monitoringu.
• Prowadzenie monitoringu w Jednostkach i opracowanie raportów z rekomendacjami.
• Wdrożenie rekomendacji przy wsparciu NGO realizujących projekt.
• Opracowanie raportu zbiorczego.

Wartość projektu:

• Całkowita wartość projektu: 1 596 480 zł
• Wkład Funduszy Europejskich: 1 345 513, 34 zł

Kontakt:

Anna Rdest
anna.rdest@firr.org.pl
663 883 335

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Europejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Logtypy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Eurpejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój
Wróć do początku strony